Областна администрация Разград проведе работна среща между кметовете на общините от региона, директорите на държавните горски стопанства и земеделски стопани обработващи зърнени култури.

Срещата е по инициатива на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието, на която те запознаха ръководството на Областна администрация Разград с няколко проблема, които сериозно ги затрудняват да извършват своята дейност.

На първо място посочиха проблема с поддръжката на полските пътища, което е задължение на кметовете на общини и горските стопанства, когато става въпрос за извозване на дървесина по тези пътища.

В голямата си част полските пътища попадат в окрупнени блокове, обработват се и се ползват като земеделска земя, за която ползвателят заплаща наем на Общината. По последната промяна в закона, постъпилите средства са целеви и трябва да се използват само за поддръжката на полските пътища.

Тази промяна в закона е от 2021 г., но земеделските стопани твърдят, че сами и за собствена сметка поддържат пътищата, понеже кметовете на общини не си изпълняват задълженията в тази насока, а земеделската техника трябва все някак да се придвижва.

По сметки на зърнопроизводителите, за период от три години, в Общинските администрации следва да са генерирали значителни парични ресурси от наеми, но не е ясно за какво и как се разходват.

Ръководството на Областна администрация Разград се ангажира да изиска информация от Общините, какви средста са постъпили във всяка една от тях, от наеми на полски пътища и как са разходвани.

Но всички се обединиха около мнението, че този проблем би намерил трайно решение, ако се изготви План за действие, в който план да са разписани конкретните дейности и задължения на всеки един субект, имащ отношение към ползването и поддържането на полските пътища.

Областният управител на област Разград ще изпрати писмо в Министерството на земеделието и храните с такова предложение.

Вторият проблем, който беше поставен от представителите на СЗЛ, че поради все по-честите сушеви лета, дивите животни напускат горските територии, за да търсят източници за водопой и унищожават значителни площи с насаждения, за които земеделските стопани не получават обезщетение и търпят сериозни загуби.

В този случай задължението за водопой на дивите животни е изцяло на горските стопанства, като по време на сушеви периоди са длъжни да поддържат определени места за водопой и по този начин да задържат дивеча в горските територии.

На срещата бе взето компромисно решение – горските стопанства, заедно с ловните дружества, да определят подходящите места за водопой, а земеделците да осигуряват периодично вода на тези места, със собствена техника и за собствена сметка.