На 03.07.2015 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Разград е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ:2014BG05FMOP001-03.01-56-С01 по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“. Конкретните цели на операцията допринасят за допълване, надграждане и разширяване обхвата на действащата Национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като бъде гарантирана дейността на трапезариите в летния период от годината, за който не е осигурено национално финансиране.
Общата стойност на Договора е 12 799,50 лв. /дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и девет лв. и 50 ст./ и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица/ФЕПНЛ/.
Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб, всеки работен ден от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г. за 50 лица на територията на общината. Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице за ден. Съгласно изискванията на програмата по време на изпълнение на договора се предлагат и реализират и съпътстващи мерки, изразяващи се в консултиране и съдействие за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани по ОП РЧР 2014-2020 г. , ползване на административни общински услуги за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.
Основна целева група по процедура са:
• лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход ;
• неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;
• самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;
• скитащи и бездомни деца и лица.

Конкретните бенефициенти по Догора са 50 лица, чийто подбор се извършва въз основа на предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Разград, списъци с лица потенциални бенефициенти от определена със заповед на кмета на Община Разград, комисия по разписана за целта процедура.
Съгласно условията на схемата бе допустимо дейностите по предоставяне на топъл обяд да предшестват представянето на проектната документация и съответно подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, предвид което Община Разград стартира дейността от 04.05.2015 г., чрез общинското звено Домашен социален патронаж.