15 докладни записки приеха общинските съветници на последното си заседание за мандат 2019-2023 г. Сред предложенията бе и това за удостояване с Почетния знак „За принос към местното самоуправление“ на една от тях – общинският съветник три мандата Нюсрет Мустафа-Салим. Номинацията бе направена от Адвокатска колегия-Разград и бе одобрена с 22 гласа „за“ от съветниците. „Съществен е нейният принос към изготвянето на нормативни актове, решения и други актове на Общинския съвет. Търси и прилага положителния опит в работата на комисиите и работи в тясна връзка с общинската администрация. Като заемаща ръководни обществени и политически постове е защитавала интересите на гражданите и е работила за тяхното благоденствие. Обществената ангажираност и дългогодишната работа в полза на местното самоуправление на госпожа Нюсрет Салим следва да бъдат оценени с високото отличие, учредено от Общински съвет Разград „За принос към местното самоуправление“ – бяха част от мотивите номинацията да бъде одобрена единодушно.

Отличието г-жа Салим получи непосредствено след края на заседанието и с вълнение благодари както на тези, които са я номинирали, така и за подкрепата, която предложението получи в залата на местния парламент.

Заседанието също започна с тържествена част, в която председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев отправи приветствие и към съветниците и към служителите в Общинска администрация. Той съобщи, че по повод Деня на българската община са получени поздравителни адреси от: министъра на регионалното развитие  благоустройството Андрей Цеков, от Юлия Велчева – главен секретар на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата, от областния управител на Област Разград Владимир Димитров, от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева. 

Сред докладни записки, повечето от които съветниците приеха с пълно мнозинство,  са: изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 г. с добавяне на 4  имота за продажба или отдаване под наем, 3 от които се намират в село Дянково, а четвъртият – в бизнес зона „Перистър“ Разград; предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-публична общинска собственост на МВР за нуждите на РД“Пожарна безопасност и защита на населението“. Приет бе и годишният отчет относно изпълнението на концесионните договори за 2022 г. Общо 6 са действащите договори за концесия, страна по които е Община Разград – 4 язовира, минерална вода от малмоваланжски водоносен хоризонт „Недокланско дере“-сондажи Р97х , Р–/х и Р101х и стадион „Хювефарма Арена“. При тях не са констатирани неизпълнения на договорни задължения.

Приета бе е актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград, както и продажби на имоти и разрешения за изготвяне на проекти за подробен устройствен план. Местните парламентаристи избраха и временно изпълняващи длъжността кмет на село в 11 населени места, чиито действащи кметове са и кандидати за изборите на 29 октомври и то пози повод са в отпуск. Временно изпълняващи кметове са: предимно специалистите в кметствата: Божидарка Радоева – Благоево, Мариана Стоянова – Гецово, Ценка Неделчева – Дряновец, Зелиха Ибрахим – Дянково, Сюлбие Тефик – Киченица, Лейля Салиева – Липник, Нурай Ахмедова – Мортагоново, Гьоркан Емурла – Радинград, Севгюл Мустафа – Стражец, Милена Стоянова – Топчии, Радостина Великова – Ясеновец.