Темата „Агресията в училище. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“ представиха днес пред ученици от 5, 6 и 7 клас на СУ „Христо Ботев“ Разград съдия Нели Генчева от Районен съд – Разград и прокурор Десимира Недкова от Районна прокуратура – Разград.

В началото на учебния час, на достъпен и съобразен с възрастта на учениците език, магистратите обясниха какви са функциите на разследващия полицай, следователя, прокурора и съдията в едно досъдебно и съдебно производство за да се установи обективната истина – има ли извършено престъпление, кой го е извършил, виновен ли е обвиняемият за това престъпление и ако е виновен – да получи наказание.

Съдия Генчева информира младите хора какво означава понятието „агресия“, като подчерта, че тя може да бъде не само физическа, но и психическа и вербална. Коментиран бе и въпросът какво е хулиганска проява и кои са най-честите хулигански прояви извършвани от деца.

 Лекторите разясниха каква наказателна отговорност носи всеки съобразно възрастта си. Учениците научиха, че с навършването на 14-годишна възраст вече са наказателно отговорни и носят наказателна отговорност за извършени от тях противоправни прояви, докато ненавършилите 14 години не носят наказателна отговорност, но подлежат на възпитание с конкретни мерки от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Съдия Генчева и прокурор Цветкова запознаха учениците с 13-те мерки разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които се налагат спрямо малолетни и непълнолетни с противоправно поведение. Акцентираха на това, че задачата на възпитателните мерки не е толкова да бъде наказано детето, а да му бъде обяснено, че това, което е извършило не е правилно, за да се поправи и да започне да спазва закона. Коментиран бе и въпросът защо последните две мерки – настаняване в социално-педагогически интернат или във възпитателно училище-интернат, задължително се вземат от съда. С конкретен казус за дете – умишлено подложило крак и спънало свой съученик, който паднал и си счупил крачето, децата научиха, че ако едно дете до 14 години извърши такава проява ще му бъде наложена възпитателна мярка от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви. Но това не е единствената последица, тъй като пострадало дете, чрез своите родители, може да заведе дело срещу родителите на детето, което е счупило крака му и да поиска обезщетение за причинени неимуществени вреди – претърпените болки и страдания.

В отговор на поставени от учениците въпроси дискутирано бе как трябва да се действа при уличен бой, на каква възраст може да управлява електрическа тротинетка, как се преминава с велосипед през пешеходна пътека, как да се предпазят от педофили особено в социалните мрежи и какви са вредите от употребата на наркотици.

Настоящата беседа се проведе в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и цели превенция на детското насилие и формиране на правна грамотност и култура сред подрастващите.