Експерти на РИОСВ – Русе извършиха 12 контролни проверки на площадки за третиране на опасни отпадъци в трите области на контролираната от инспекцията територия. От тях 8 са в област Разград, една в Силистра и 3 в Русе. Проверките са съвместни и по разпореждане на органите на реда.  

При проверка на площадка в с. Айдемир (област Силистра), на която се съхраняват  излезли от употреба моторни превозни средства, не са представени необходимите документи за извършване на дейността. На собственика са дадени предписания  и срок за представяне на документацията и е оставена покана за съставяне на акт.

          Нарушения са констатирани и на площадка в Русе, в района на бившия завод „Бимас“, на която се съхраняват отпадъци от химически продукти. Екоинспекцията вече е  санкционирала дружеството, като предстои процедура за отнемане на  разрешителното за дейности с отпадъци.