До 5 септември се удължава бедственото положение в Исперих, Самуил и Завет

Със заповед на Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен, съгласувана с Министъра на вътрешните работи Младен Маринов, се удължава срокът на бедственото положение на терит ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Проведе се пресконференция по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

Община Разград, в качеството си на бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Превантивно – информационен център по наркотични вещества и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обучиха всички участници в „Еколято 2019“

Близо 110 деца бяха запознати с темите „Влияние на средата“, „Дизайнерски дроги“, „Детето и законът – отговорности и задължения на малолетните и непълнолетните разписани в различни ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ