Нови 9 обекта бяха добавени към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Разград.
Общественото обсъждане в клуб „Зайо Байо” предизвика сериозен интерес сред разградчани и залата бе пълна. Планът е приет от местния парламен през 2013 година, а мотивите за включването на новините проекти извън вече одобрените три зони за въздействие бяха представени от зам.-кметът инж. Любомир Цонев.
Новите предложения са свързани с реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и прилежащи терени. Те ще бъдат гласувани от местния парламент вероятно на първото работно заседание през ноември.
Новите предложения, обявени от зам.кметът инж. Цонев са за 5 целодневни детски градини – №4 „Митко Палаузов”, №6 “Шестте ястребинчета“, №12 „Зорница“, №3 „Приказка“ и №5 „Незабравка“. Предвижда се реконструкция, обновяване и оборудване на сградата и рехабилитация на дворното пространство в ЦУТНТ-Разград. Седмият проект е свързан с реконструкция, обновяване и оборудване на Историческия музей. Осмият проект предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Средношколското общежитие, както и мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Разград.
С интегрирания план Разград има право да кандидатства за финансиране по програма „Региони в растеж” с проекти в три зони на въздействие. Общата стойност на проектите не трябва да надхвърля 19 829 471 лева, но управляващия орган може да увиличи финансирането с 50% при успешна реализация на одобрените проекти.
Нека да припомним и трите зони за въздействие, в които ще се реализират проекти до 2020 г. Това са:
Зона със социален характер – жилищната зона в южния край на града, включваща квартал Орел”, части от кв. „Оборище” и кв. „Житница” и бившата база на ”Жандармерията”, заключени между бул. ”Априлско въстание”, ул. ”Добровска”, ул. ”Ивайло” и ул. ”Александър Стамболийски”.
Зона с потенциал за икономическо развитие – бизнес зона „Перистър” и други производствени терени, заключени между р. Бели Лом, на юг и запад регулационните граници на града, границата на базата на бившето военно поделение, кв. ”Добровски” и ул. ”Перистър”.
Зона на публични функции с висока обществена значимост – включва градския парк и спортните терени северозападно от парка, старата част на кв. ”Варош” и централното градско ядро, заедно със зоната между бул. ”Бели Лом”, ул. ”Странджа”, ул. ”Дунав” и ул. ”Никола Икономов”.