Резултатите от второто за 2018 г. проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила бяха обсъдени на заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград преди обяд днес.

Заседанието откри областния управител Гюнай Хюсмен, като той и неговият заместник Евгени Драганов отбелязаха  отсъствието на представители на работодателските организации. По думите на г-н Хюсмен сред причините за това отсъствие бе могло да бъде недоверие към държавните институции. С оглед на това той призова представителите на държавните институции да не бъдат „майки на мързела“ и „мащехи за създателите на брутния вътрешен продукт на България“, а да решават реални проблеми и да съдействат за създаване на заетост и подобряване на средата за развитие на бизнеса в региона.

Темата бе коментирана и от останалите участници в заседанието, като те се обединиха около мнението, че трябва да се търси пресечната точка между бизнеса и заплащането, което предлага, образованието, бюрата по труда, трудовата инспекция и останалите институции с отношение по проблемите на икономическото развитие на региона.

Г-н Драганов обяви, че Областна администрация ще инициира срещи с представители на работодателите за обсъждане на причината да не уважат поканата за участие в заседанието, както и обмисляне на инициативи във връзка с подобряване на бизнес средата в региона.

Резултатите от второто за 2018 г. проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила бяха представени от Красимира Димитрова – главен експерт в Областна администрация. То е проведено между 1 август и 17 септември, в него по предварително подготвена извадка са поканени да участват 94 фирми, анкетите са попълнили представители на 78 от тях или 83%.

Сред констатициите, които могат да се направят въз основа на попълнените анкети, е тази, че относно потребностите от знания и умения на настоящия и бъдещ персонал, работодателите наблягат предимно на дисциплината и самоконтрола (69,2%), за работа под напрежение (61,5%), за въвеждане на нови технологии и/или оборудване (48,7%), за предаване на опит (коучинг и менторство) 43,6%. Като най-важни ключови компетентности, които е необходимо да притежават търсените кадри работодателите определят: инициативност и предприемачество,  дигитална компетентност и общуване на роден език.

В близко бъдеще/следващите 6 месеца/ нов персонал ще търсят 33 от анкетираните работодатели или 42,3%. Най-голям брой работни места през следващите 12 месеца се очаква да се разкрият за специалисти с квалификация по следните професии: шивач; работник в горското стопанство; работник в озеленяването; готвач; социален асистент; машинен оператор; оператор в производството на облекло, работник в производството на облекло, продавач-косултант. Анкетираните работодатели са заявили потребности и от други по вид и обхват професии, като най-голям брой са за: медицински сестри; водачи на селскостопански машини; педагогически специалисти; учители; лекари; водачи МПС международни превози; рехабилитатори. Очакваното търсене на работници без специална квалификация е основно за общи работници и работници в селското, горското и рибното стопанство, а 13 работодатели (16,7% от анкетираните в областта) са заявили, че нямат потребност от работници без квалификация. Работодателите през следващите 12 месеца ще търсят  кадри основно за постоянна заетост (67,9% от общия бр. работни места), следвани от кадри за сезонна заетост.

В по-дългосрочен план /след 3 години/ анкетираните работодатели са заявили, че ще търсят специалисти с висше образование най-често в следните професионални направления: икономика (14,6% от общия бр. работни места); машинно инженерство (13,4% от общия бр. работни места); администрация и управление (12,2% от общия бр. работни места); други (34,1% от общия бр. работни места). 44% от анкетираните работодатели са заяви, че нямат потребност от такива, а 22% не могат да преценят. По-дългосрочните прогнози /след 3 години/ на търсените от работодателите специалисти със средно образование са основно в професионални направления, като търговия на едро и дребно; растениевъдство и животновъдство; градинарство; моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства; машиностроене, металообработване и металургия; медицинска диагностика и технологии; маркетинг и реклама; производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи; строителство.

Повече от половината (55,1%) от работодателите – участници в проучването са от секторите на индустрия, търговия, услуги за населението и строителство, 7,7% от анкетираните работодатели са от публичния сектор. По брой на зает персонал 48,7% от участниците са фирми и организации с персонал до 50 наети лица, по 17,9% са работодатели с персонал до 10 и до 150 наети лица, а работодателите – участници в проучването с най-голям брой нает персонал (до и над 250 лица) са 3,8%.