През месец март Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 76 наказателни производства, съобщиха от институцията.

От тях обвинителните актове са 60 срещу 67 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления са 2 против личността, 1 против правата на гражданите, 3 против брака и семейството, 18 против собствеността, 6 против стопанството, 5 против финансовата, данъчната и осигурителната система, 1 против дейността на държавни органи и обществени организации, 2 документни престъпления, 2 против реда и общественото спокойствие и 20 общоопасни престъпления.

През отчетния период са внесени 11 предложения за споразумения срещу 11 лица.

5 са внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания срещу 5 лица.

През месец март общият брой на обвиняемите лица е 83, съобщават още от Окръжна прокуратура Разград.