Окръжната
прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район през
месец май са внесли 64 наказателни производства, съобщиха от институцията.

През отчетния период обвинителните актове са 42 срещу 49 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така: престъпления против личността: 1 бр.; престъпления против брака и семейството 3 бр.; престъпления против собствеността: 9 бр.; престъпления против стопанството: 9 бр.; престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 1 бр.; документни престъпления: 3 бр.; престъпления против реда и общественото спокойствие: 3 бр.; Общоопасни престъпления: 16 бр.

Броят на внесените предложения
за споразумения са 17 срещу
19 лица.

Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес през предходния месец – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.