58 от всичките 61 училища в Разградска област участват в процедурата „Твоят час”, съобщиха от Областния информационен център. Общият бюджет за осъществяваните от тях дейности е в размер на 1 130 932 лева.
От 11 830 учащи в областта, в 643 групи за извънкласни дейности са включени общо 7 002 ученици. От тях 2 021 ученици са в 251 групи за преодоляване на обучителни затруднения (І), а 4 981 ученици са в 392 групи за занимания по интереси (ІІ).

Община Разград  е с бюджет 454 940 лв., с бенефициенти 20 училища: 97 групи за преодоляване на обучителни затруднения с включени 800 ученици и 194 групи за занимания по интереси с 2 405 ученици.
Процедура „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. е с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Периодът за изпълнение на дейностите е 27 месеца – от август 2016 г. до края на октомври 2018 г.
Проектите по процедурата са насочени към индивидуалните потребности на учениците, развитието на заложбите и способностите им в избрани от тях области, както и за повишаване на успеваемостта и задържането им в образователната система.

В резултат се организират и провеждат три групи извънкласни дейности: по интереси; за преодоляване на образователните дефицити и междуучилищни дейности. Изборът и изпълнението на извънкласните дейности се извършват чрез модел за обществен мониторинг, осигуряващ прозрачност и публичност при взимането на решения.