През декември 56 броя са внесените наказателни производства, съобщават от Окръжна прокуратура – Разград.

От тях: Броят на  обвинителните актове са 36 бр. срещу 39 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

Престъпления против личността: 2 бр.

Престъпления против брака и семейството: 2 бр.

Престъпления против собствеността: 16 бр.

Престъпления против стопанството: 1 бр.

Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система: 5 бр.

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 3 бр.

Документни престъпления: 1 бр.

Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1 бр.

Общоопасни престъпления: 9 бр.

Броят на внесените предложения за споразумения – 11 бр. срещу 12 лица.

Броят на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 9 срещу 10 лица.

Броят на предложенията по чл.61 от НК – 3 бр.

Общият брой на обвиняемите лица – 61 бр.

През декември няма дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес, посочват от Окръжна прокуратура – Разград.