Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 56 наказателни производства през април, съобщиха от институцията.

Обвинителните актове са 31 срещу 36 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове престъпленията против личността са 4, против брака и семейството 2, престъпления против собствеността 12, против стопанството 1, против финансовата, данъчната и осигурителната система 3, а общоопасните престъпления са 14.
ГЛАВА ХІІІ от НК – Военни престъпления: няма.

През отчетния период внесените предложения за споразумения са 14 срещу 16 лица.

Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват от Окръжна прокуратура Разград.