Нова по-ниска такса за издаване на апостили влиза в сила от днес, 22 януари, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Това става с Постановление №9 на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и на Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Правителственото решение бе взето на 18 януари, влиза в сила с обнародването си в „Държавен вестник“, което е с днешна дата. Новата такса е 5 лева вместо досегашните 15 лева.

Припомняме, че Областна администрация-Разград започна издаване на апостили върху документи за чужбина на 3 януари. Оттогава са издадени над 100 заверки-апостил. Заявленията се подават в стая 809 на 8 етаж на Областна администрация-Разград.

Това е нова административна услуга, която от началото на 2019 г. се извършва от областните администрации и касае само документи по гражданско състояние, издадени от общинските администрации от типа: акт за раждане, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др. Досега услугата се извършваше в Министерството на външните работи и децентрализацията й е в улеснение на гражданите, на които не се налага да пътуват до столицата, спестяват им се време и разходи, подобрява се и административното обслужване. В областните администрации се издават заверки-апостили не само на документи, издадени от общините в съответната област, а от цялата страна.  Документите, които притежават апостил, са освободени от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 година. Гражданите е нужно да знаят, че издаваните от общините документи трябва да бъдат със специален печат, без който не може да бъде направена заверката. За тази цел трябва да информират общинските служители, че документът им е необходим за представяне в чужбина.