Постъпилите на работа безработни през април са 441, сочат данните на Агенцията по заетостта. На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, въведени с извънредното положение, са постъпили 321 безработни – от тях 256 с посредничеството на бюрата по труда. На субсидирани работни места по мерки, програми и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са сключени договори за 3 безработни лица. Новите електронни услуги и възможностите за дистанционна комуникация, т.нар. „скоростни канали” за работодатели и търсещи работа, въведени в бюрата по труда от началото на извънредното положение имат съществен принос за постигнатите резултати.
Общият брой на безработните в бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат през април е 6437, като спрямо март регистрираните са с 619 лица повече или се отчита ръст от 10,6%.
Равнището на регистрираната безработица в област Разград през април е 12,3% според административната статистика на Агенцията по заетостта. Сравнението на месечна база показва увеличение от 1.1 пункта, а на годишна база увеличението е с 2.9 процентни пункта, от 9,4% в края на месец април 2019 г. на 12.3% тази година.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 28.4% /683/, следвана от Кубрат – 17,3% /1190/, Завет – 17,1% /597/, Лозница – 16,5% /651/, Цар Калоян – 15,5% /408/, Исперих – 15% /1365/, а най-ниско в Разград – 6,5% /1543/.
Входящият поток новорегистрирани безработни през месец април е 1074 лица, като 749 от тях (69,7%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.
Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-засегнатите сектори от кризата са: Преработваща промишленост–24,9%; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети–11,8%; Хуманно здравеопазване и социална работа-6,2%; Хотелиерство и ресторантьорство-6,1%; Държавно управление-4,6%; Култура,спорт, развлечения- 2.9%; Транспорт, складиране и пощи 2,8%.
Регистрираните през април, завърнали се след работа в чужбина, са 44 лица при 20 лица през април 2019 г.
Ръстът на новорегистрираните безработни през първите седмици след въвеждане на извънредното положение беше бързо овладян със старта на мярката, въведена с ПМС №55/30.03.2020 г. за компенсиране на работниците и служителите в предприятия, засегнати от въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19. През месец април са постъпили 71 заявления от работодатели, с което ще се запази работата на 367 работници и служители.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 215, като 45,1% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в държавно управление (38.6%), следвани от преработващата промишленост (22.8%) и селско, горско и рибно стопанство (22.3%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.4%) и хуманно здравеопазване и социална работа (2,3%).
Най-търсените професии през месец април са: Разносвач на храна, Водач, селскостопански машини; Социален асистент; Сътрудник, социални дейности; Сезонен работник, земеделието; Машинен оператор, фармацевтични продукти; Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване; Електротехник, промишлено предприятие; Общ работник; Водач мотокар.