4 акта по Закона за здравето състави полицията в Разград. В рамките на създадената организация за осъществяване на контрол по изпълнението на мерките, разпоредени в заповед на здравния министър RD 01143/20.03.2020г., започна налагане на санкции на нарушителите. Първите четири акта са съставени на територията на Градския парк.
Мерките срещу разпространението на COVID-19 изключват пребиваването на спортни и детски площадки, паркове, градски градини, съоръжения на открити и закрити обществени места. Целта е да се ограничи струпването на много хора на едно място. Според новоприетия член 209 А от Закона за здравето „който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв.
Проверките за изпълнението на разпоредбите ще се извършват ежедневно от полицейските служители на територията на четирите Районни управления. Със заповед на директора на ОДМВР-Разград упълномощени да съставят актове за установяване на административни нарушения по чл.209а от Закона за здравето са полицейските инспектори.