390 регистрирани безработни в бюрата по труда в Лудогорието са започнали работа през юни, съобщават от Агенцията по заетостта.

Започналите работа безработни без квалификация са 168, с работническа професия са 126, а специалистите със средно специално и висше образование – 96. Почти половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 79. Заетост е осигурена на 94 продължително безработни, както и на 17 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 193 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 65 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юни.
Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 397 (това е със 126 места повече отколкото през същия месец на м.г.).
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 267 места в бюрата по труда. Те са с 32 повече от юни м.г. и са предимно от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (40), селското стопанство (36), хотелиерството и ресторантьорството (15), търговията (12), държавното управление (5) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Разград през юни са заявени 130 работни места – предимно по схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Към края на юни в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 6050. Техният брой намалява със 136 в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица са регистрирани и 15 заети, 4 учащи и 12 пенсионери.
Равнището на безработица за област Разград, е 11,6%, при 11,9% през предходния месец. /В сравнение с юни 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за юни 2017 г. е 6,8 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 28,2% /678 безработни лица/, следват общините Лозница – 16,8% /664/, Завет – 15,4% /538/, Цар Калоян – 14,7% /387/, Кубрат – 14,9% /1022/, Исперих – 14,3% /1302/, и най-ниско в община Разград – 6,2% /1459/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юни са 3171 (52,4%) от всички регистрирани безработни в областта. Близо две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 62%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 53%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 6%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 48% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 322.