През август постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград са 364 (броят им е със 71 по-голям в сравнение с юли), съобщиха от Агенцията по заетостта.

Започналите работа безработни без квалификация са 183, с работническа професия са 112, а специалистите със средно специално и висше образование – 69. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 79. Заетост е осигурена на 62 продължително безработни, както и на 15 безработни с намалена трудоспособност от областта.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 26%, специалисти – 14%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 53%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 7%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 48% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 308.