През месец май постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград са 385, което е почти толкова, колкото през април, съобщиха от Агенцията по заетостта в Русе. Започналите работа безработни без квалификация са 167, с работническа професия са 122, а специалистите със средно специално и висше образование – 96. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 59. Заетост е осигурена на 56 продължително безработни, както и на 16 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 268 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 18 безработни от областта са наети по мерки,
програми за заетост и схеми по Оперативната
програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общо обявените през май свободни работни места от работодатели на територията на област
Разград са 350.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика
се изразява в заявените общо 247
места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много
свободни работни места
са заявени от преработващата промишленост (32), селското стопанство
(29), образованието (7); търговията (5) и др.  

По програми, мерки за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките
ресурси” в бюрата по труда в област Разград през май са заявени 103 работни места.

Към края на май в трите бюра по труда в област Разград – Разград,
Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 4757. Техният брой намалява
със 160 в сравнение с края на април. Като търсещи работа лица са регистрирани и
41 заети, 16 учащи и 35 пенсионери.

Равнището на безработица за област Разград, е 9,1%,при 9,4% през предходния месец. сравнение с май 2018
г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пункта
./ На база административната статистика на Агенцията по
заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за април
2019 г. е 5,3
на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по
труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години,
установени при Преброяване 2011.

 • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и
  относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община
  Самуил – 22,1% /532 безработни
  лица/, следват общините Лозница – 13,1%
  /517/, Завет – 11,7% /408/, Исперих – 11,4%
  /1037/, Кубрат – 12,3% /844/,
  Цар Калоян – 11,3% /297/, и най-ниско в община Разград – 4,7% /1122/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на май са 2156 (45,3%) от всички регистрирани
безработни в областта. От тях без специалност са 70%, а тези с основно и
по-ниско образование – 65%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 27%,
специалисти – 12%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с
основно и по-ниско образование, които съставляват 54%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи
показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50
години – 51% от всички регистрирани,
тези от 30 до 49 години са 39%, а
младежите до 29 години – 10%.

От общо
регистрираните лицата с намалена
работоспособност
са 324.