Държавната агенция за закрила на детето приключи с проверката на обстоятелствата довели до инцидент с дете в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в ж.к. Орел в Разград. Нека да припомним, че в началото на февруари 13-годишно момче погълна метални видии и бе хоспитализирано във Варна.

Проявено невнимание от служител е причина за инцидента, установи разпоредена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето проверка в центъра.
Инспекторите установиха, че работници по поддръжката са оставили инструментите си и винтовете на рафт в пералното помещение в Центъра, което детегледачката на смяна забравила да заключи, докато отиде до съседната къщичка за настаняване – номер 2, да вземе перилни препарати.

Почти веднага след излизането й възпитателят и медицинската сестра забелязали, че едно от момчетата не е в общото помещение с останалите деца. Откриват го в пералното помещение, с видии в ръка.

Момчето незабавно е закарано в Бърза помощ към МБАЛ Разград, от където е транспортирано до МБАЛ Варна с придружители директора и детегледач от услугата.
Директорът е изискал писмени обяснения от дежурните по време на инцидента служители, уведомил е органите по закрила, както изисква Закона за закрила на детето.
Проверката установи, че децата и младежите с увреждане се отглеждат в подходяща за нуждите им среда, близка до семейната. Изградени са добри взаимоотношения между тях и персонала, който е с необходимата за работата в услугата квалификация.

Отчита се положителна промяна в развитието на децата и младежите, всички посещават училище, подпомагат ги ресурсни учители.

За здравето им се грижат три медицински сестри, всички имат личен лекар. Нито едно от децата обаче на посещава социални услуги в общността, от ноември с тях не работи психолог, което възпрепятства интеграцията им в местната общност.
В центъра са разработени нормативно изискваните правила и процедури, но са установени пропуски в организацията на работа и графика за дежурства, които създават предпоставки за инциденти, и не гарантират в достатъчна степен безопасността на децата.

В тази връзка и по повод установените пропуски, на директора ще бъде връчено задължително предписание, както и препоръки за осигуряване на допълнителни обучения и супервизии на работещите, предвид специфичните им задължения и опасността от професионално прегаряне.

ДАЗД ще изиска от Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград да насочи децата към социални услуги в общността, чиито специалисти да ги подкрепят в преодоляването на трудностите в общуването и за интеграцията им в местната общност.
Председателят на ДАЗД ще поиска от кмета на Община Разград да оптимизира броя на детегледачите, за да се гарантира качеството на грижа и безопасността на децата.