Съгласно заповеди на Министъра на околната среда и водите, бяха проведени заседания на комисия за оценка на подадените проектни предложения в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2024г.” и обявения от MOCB и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам.”

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2024 г.“ е с инвестиции в дейности по благоустрояване на населени места и подобряване на материалната база на учебните заведения да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем, както и формиране и затвърждаване на екологична култура и самосъзнание сред подрастващите.

Комисията разгледа постъпилите 1 128 проекта на общини и кметства, 507 проекта на училища, ЦПЛР/ОДК и 545 проекта на детски градини и публикува в интернет страницата на ПУДООС списък с одобрените за финансиране проекти.

Както при предишните кампании, бенефициентите от област Разград бяха активни в процеса на кандидатстване. При голямата конкуренция през тази година, Лудогорието отново се отличава с редица одобрени проекти.

Одобрени са 5 проекта на училища от нашата област по 7 500 лева (общо 37500,00 лева). Учебните заведения, в които ще се изпълняват проектите са следните: ОУ „Елин Пелин“ – с. Стражец, общ. Разград; ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих и ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва, общ. Исперих; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Самуил и ОУ „Христо Ботев“ с. Владимировци, общ. Самуил.

Одобрени са 5 проекта на детски градини от областта ни по 7 500 лева (общо 37500,00 лева). Проектите ще се реализират в следните учебни заведения: ДГ № 11 „Детелина“ – гр. Разград, ДГ „Пролет“ – с. Стражец и ДГ „Радост“ – с. Мортагоново, общ. Разград; ДГ „Кокиче“ – с. Вазово, общ. Исперих и ДГ „Слънчо“ – с. Бисерци, общ. Кубрат.

Одобрени са 14 проекта общини и кметства от разградска област по 15 000 лева (общо 210 000,00 лева). Бенефициентите по проектите са следните: Кметства Дряновец, Киченица, Недоклан, Ушинци, Стражец и Ясеновец, общ Разград; Кметства Малко Йонково и Средноселци, общ. Исперих; Кметства Беловец, Бисерци, Звънарци и Юпер, общ. Кубрат; Кметство Брестовене, общ. Завет и Община Самуил.

С финансирането на тези 24 проекта в област Разград ще бъда инвестирани общо около 285 000 лева.

Предстои бенефициентите да подпишат договорите за финансиране.

Проектите на общините и кметствата включват дейности по реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

В рамките на проектите на детските градини и училищата ще бъдат извършени озеленителни дейности и ще бъдат създадени мини екосистеми (класни стаи и лаборатории на открито, интерактивни дъски, помощни обучителни материали компостери, съоръжения за игра и спорт) в учебните заведения, даващи възможност за наблюдение и проследяемост на природните процеси от страна на децата и учениците.

Срокът за изпълнение на дейностите по проектите е до края на 2024 г.

Изпълнението им ще допринесе за подобряване условията за живот и благоустрояването на населените места в област Разград.