21 докладни записки бяха приети за февруарското заседание на Общински съвет-Разград днес.

С първото си решение за сесията местните парламентаристи одобриха предложената от Кмета Денчо Бояджиев Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г. Очакванията според Програмата са в местния бюджет от наеми на общинско имущество да влязат 1 415 034 лв.; от продажби по реда на Закона за общинската собственост – 671 300 лв.; от вещни права – 484 511 лв.; от концесии – 60 000 лв. или общо 2 630 845 лв. разходите, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общински имоти пък ще са 144 606 лв.

Общинските съветници решиха да се отдадат на две фирми  под наем за срок от 11 месеца площи от общински горски територии за изграждане и поддържане на специализирани фуражни бази за дивеч с обща площ 306,62 дка..

Сред утвърдените докладни записки бяха и тези за: промяна на предназначението на земеделски територии в горски територии; Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/; Даване разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем; Одобрение на застрахователи за застраховане на имущество на „ДКЦ I „ Разград ЕООД и застраховка „Професионална отговорност“ на служителите в дружеството.    

Съветниците определиха техният колега Иво Димитров да представлява Община Разград насроченото за 28 февруари извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ – Разград“ АД, гр.Разград.

Три общински имота бяха предоставени за управление от други  институции: на Висшия съдебен съвет – да Административен съд-Разград; Окръжна прокуратура и Районна прокуратура; на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/ и на Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“, гр.Разград. Учредено бе и безвъзмездно право на ползване за кореспондентски пункт на помещение на трети етаж в Битовия комбинат на Българско национално радио.

Със свое решение съветниците актуализираха договорите за наем на имоти и части от имоти-публична и частна общинска собственост и на договори за концесия в съответствие с годишната инфлация за изтеклата календарна година според Националния статистически институт – 7,8%.  Съобразно инфлацията за земеделската година с 4,8% пък бяха актуализирани    договорите за наем и аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

С решение на Общинския съвет бе удължен срокът за реализиране на инвестиционните ангажименти на ЕТ „ИВИС-Р-ЛЪЧЕЗАР КУКЛЕВ“ в бизнес зона „Перистър“.

За използване като пчелини бяха учредени възмездни права за ползване върху земеделски земи в землищата на Гецово и Ушинци, както и върху горска територия в землището на Благоево.  За пасища бяха отдадени под наем площи от общинския поземлен фонд чрез публични търгове с тайно наддаване на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние в землищата на Благоево, Дряновец, Дянково, Осенец, Побит камък и Осенец.

Заради предсрочно освобождаване по тяхно желание на двама съдебни заседатели бе избрана временна комисия за изпълнение на процедура по избор на нови съдебни заседатели в Районен съд-Разград.

На сесията днес бе взето решение за предоставяне на 1419 пространствени кубически метра дървесина на: детски градини, кметства и населени места, социални структури, общински обекти, читалища, пенсионерски клубове, църкви, мюсюлмански храмове, военно-инвалиди и военно пострадали на цени между 12,00 и 48,00 лв. на кубик.

На сесията бе приет и отчетът за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г., според който децата, извършили противообществени прояви в общината през миналата година са 49, 6 от тях са момичета. Общо извършените деяния са 37. Според отчета на Комисията ръст бележат групово извършените простъпки – 38%, равен брой са кражбите и нанасянето на телесни повреди – по 11 случая. В отчета са включени и превантивните и възпитателните мерки, които Комисията предприема.