И през тази година читалищата на територията на община Разград получават финансова подкрепа от Община Разград за представени от тях проектни предложения. Средствата в размер на 10 000 лева са заложени в Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г.

Всяко от читалищните ръководства в общината имаше право да представи проектно предложение за: закупуване и ремонт на музикални инструменти; закупуване и ремонт на озвучителна и осветителна техника; закупуване на компютърна техника и периферни устройства; закупуване на носии или елементи за носии,  сценично облекло и реквизит; подпомагане организирането на чествания на годишнини,  празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

20 от 25-те читалища на територията на общината представиха проекти за подпомагане. Те са разгледани от петчленна комисия, назначена със заповед на Кмета Дечо Бояджиев и председателствана от заместник-кмета Полина Иванова. В съответствие с предварително приетите Правила за условията и реда за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград бяха определени спечелилите проекти. Проектите са на различна стойност, най-високата е в размер на 798 лева.

В годината, в която заради световната пандемия COVID-19 множество културни събития не се проведоха, а комуникацията се провежда предимно чрез електронни устройства, читалищните управи са акцентирали на подобряване на техническата обезпеченост на културните институции. 12 от проектите са за закупуване на компютърна техника и периферни устройства, включително 2 проекта за мултимедия и екран, 4 от проектите са за закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит, 2 проекта са за закупуване на озвучителна и осветителна техника, 2 – за подпомагане организирането на чествания на годишнини,  празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

Община Разград е една от малкото общини в България, която подпомага читалищата със средства от общински бюджет. Процедурата осигурява равен достъп на читалищата от общината до средствата, предвидени от местни приходи в общинския бюджет. Процесът по кандидатстване подпомага, активизира и мотивира читалищата в търсенето на допълнителни източници на финансиране, съдейства за разширяване и разнообразяване на читалищната дейност, модернизиране и организационно укрепване на читалищата. Процедурата  формира у читалищните секретари  капацитет за осъществяване на проектна дейност и им дава по-добро самочувствие и увереност при кандидатстване с проекти и пред други финансови източници.

Община Разград осигурява дофинансиране на читалищата след представяне на проекти предложения от тяхна страна за трета поредна година.
Кои са одобрените проекти и какъв е размерът на финансовата подкрепа за всеки от тях може да видите на интернет страницата на Община Разград – https://www.razgrad.bg/component/k2/zapoved-na-kmeta-na-obshtina-razgrad-za-dofinansirane-na-chitalishtata.