20 докладни записки утвърдиха общинските съветници на заседанието на местния парламент днес. По-голямата част от решенията бяха приети без гласове „против“ и „въздържал се“.

Априлското заседание на Общинския съвет започна с изказване на гражданин съгласно реда, предвиден в Правилника за дейността на местния парламент. Десислава Михнева представи пред съветниците информация за лечението на сина й Мартин Михайлов, за изразходваните досега средства от дарители и необходимостта от още финанси за следващи етапи от лечението. Тя се обърна към местните парламентаристи с призив при възможност да предвидят в общинския бюджет средства за лечението на Мартин. Г-жа Михнева отправи благодарност към всички хора, от които досега тя и синът й са получили подкрепа. Дарителската кампания продължава, кутии за дарения има в много обекти в Разград включително на входа на Община Разград.

Първата в дневния ред на сесията докладна бе свързана с избор на временна комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработване на Общ устройствен план на град Разград. Документът е основополагащ за развитието на града в следващите 20 години и затова е важно обсъждането му да се проведе обстойно и с различни гледни точки – около тази теза се обединиха съветниците. Те избраха осемчленна комисия, която включва по един представител на шестте политически сили, които имат групи в Общинския съвет, както и председателя на комисии по устройство и развитие на територията и председателя на Общинския съвет.

Одобрен бе и още един документ, свързан с дейности за следващи периоди – Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград. От докладната става ясно, че разходите за периода 2024-2026 г. са планирани в съответствие с очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране на разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната прогноза на разходите е разработена по функции и групи и по показатели от Единната бюджетна класификация за 2023 г.

Съветниците одобриха четири докладни за изменения на общински наредби, с които се определят различни видове цени за ползване на общински имоти. По закон цените се актуализират ежегодно съобразно отчетената от Националния статистически институт годишна инфлация, която за предходната 2022 г. е 16,9%. С този процент се изменят: наемната цена на сключените договори за наем по Наредба No2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост; за рекламна дейност по Наредба No 13 на Общински съвет Разград за рекламната дейност на територията на Община Разград; наемната цена на сключените договори за наем по Наредба No 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища; наемните цени по Наредба No 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ град Разград.

Свързана с инфлационните процеси в страната бе и още една докладна записка – за промяна на инвестиционната стойност на строеж: Изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ от 6 654 817.49 лв. с ДДС на 7 253 486,64 лв. с ДДС. Промяната се налага във връзка с писмо от фирмата-изпълнител на строителните работи по третата клетка „Автомагистрали – Черно море“АД-Шумен, в което се предлага увеличаване на стойността на възложените СМР по договор за обществена поръчка в съответствие с обнародваното на 30.09.2022 г. в Държавен вестник ПМС No 290 от 27.09.2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Предложението е разгледано и утвърдено от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което членуват седемте общини в Разградска област. Изразеното становище на РСУО е за увеличаване до 10% стойността на възложените за изпълнение строително-монтажни работи. Така инвестиционната стойност на строежа се изменя от 6 654 817.49 лв. с ДДС на 7 253 486,64 лв. с ДДС, за обезпечаване финансирането на: Договор за обществена поръчка, сключен между Община Разград и „Автомагистрали Черно море“ АД с предмет: Изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ на стойност 5 966 672,20 лв. без ДДС или 7 160 006,64 лева с ДДС. Изменят се и стойностите на договорите за обществени поръчки за строителен и авторски надзор.

Одобрени бяха и две докладни, свързани с развитието на селското стопанство в региона. Едната е за Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година с добавяне на четири имота – пасища и гори край Балкански, Гецово, Раковски и Побит камък – към които е проявен интерес за настаняване на пчелини. Втората докладна записка е Определяне на Годишен план за паша, даване на съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване на територията на община Разград. В законово регламентирания срок изискуемите документи за ползване на мери и пасища са подали 7 земеделски стопани.

Най-много – 6 на брой – бяха докладните за априлската сесия, свързани с разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план за изграждане на жилищни сгради в различни местности в лозята край Разград. и шестте бяха одобрени с гласуване от съветниците.

Със свое решение местните парламентаристи предоставиха безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция на част от имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Бели Лом“34 в Разград.

Утвърдиха и  име на улица в село Киченица, която досега не е имала име, тя вече ще се казва „Мургаш“.

Съветниците приеха докладна, с която се възлага на Домашен социален патронаж изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Грижа в дома в община Разград“ финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. По този проект ще се даде възможност да се отговори на потребностите на 245 хора с увреждания и възрастни хора от общината да получат качествена и адекватна грижа в дома за период от 12 месеца, чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници. Услугите ще бъдат предоставяни почасово на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите.