В подготовка на сесията на Общинския съвет на 30 април местните парламентаристи от 8 постоянни комисии обсъдиха 20 докладни записки днес. Те са внесени от: Кмета Добрин Добрев, председателя на Общинския съвет Галина Георгиева и заместник-кметовете Хабибе Расим и Зорница Евгениева, на заседанията на комисиите бяха представени от заместник-кметовете Полина Иванова, Хабибе Расим, Зорница Евгениева и Елка Неделчева.

Изменение на една наредба ще гласуват на сесията през април съветниците. Става въпрос за Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община по отношение на отмяна на цените на входните билети, заплащани при посещение в  Регионален исторически музей-гр. Разград /РИМ/. Тези такси са гласувани от местния парламент през 2016 г., но след жалба в Административен съд-Разград е установено, че това решение противоречи на Закона за културното наследство, според който цените на входните билети в държавните и общинските музеи се определят от техния директор съгласувано с финансиращия музея орган.  „Извън компетенциите на Общинския съвет е да определя с Наредба цените на билетите в РИМ- гр. Разград, а това правомощие има само директора на музея след съответното съгласуване с община Разград. Тази регламентация налага извода за незаконосъобразност на посочените текстове от Наредба № 14 на Общински съвет Разград.“ – се казва в докладната записка.

Сред докладните със социална насоченост е тази за удължаване на срока на предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в Община Разград“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. Според първоначалния договор проектът трябваше да приключи на 1 май 2024 г. след 12-месечен срок на изпълнение, но вече е подписан договор с Управляващия орган за удължаване с 6 месеца. С решението на местния парламент се дава съгласие за изменение на Акта за възлагане на услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома“ във връзка с удължаване срока на предоставяне на услугата „Грижа в дома“ от 12 месеца на 18 месеца по проект „Грижа в дома в Община Разград“, считано от 01.05.2023 г. услугата се изпълнява от Домашен социален патронаж, чрез нея се подпомагат 285 нуждаещи се жители на общината. 

Сред предложените докладни е продължаване на срока за настаняване и наемно правоотношение с наемател на жилищен имот частна общинска собственост на четиричленно семейство, което отговаря на изискванията да бъде настанено в общинско жилище.

По-голямата част от докладните записки са свързани с продажба, предоставяне, учредяване право на строеж или отдаване на имоти общинска собственост. Сред тях няколко са в селата от община Разград и 30% от приходите от сделките ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура на територията на конкретните села – Киченица, Островче, Просторно, Ясеновец, Мортагоново. Сред докладните има и една за продажба на имот частна общинска собственост на собственик на законно построена в него сграда в бизнес зона „Перистър“. Става въпрос за склад за метали и инвентар с възможност за продажба“ на „Бонев“ООД. Предложението в докладната е да се извърши продажба на пазарна цена, определена от лицензиран оценител – 84 015,80 лв.

На съветниците предстои да гласуват и разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии и план-схема за ел. захранване в урбанизираните територии – кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kV“ в поземлен имот в Побит камък.

Сред докладните е предложение за провеждане на търгове от ДКЦ-1 за отдаване на кабинет и част от имот за поставяне на вендинг автомат за напитки, след като са изтекли досегашните договори.

Със свое решение предстои съветниците да определят и Годишен план за паша, даване на съгласие за предоставяне на мери, пасища за общо и индивидуално ползване заедно с Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фондна Община Разград.Общата площ на пасищата в общината от Общинския поземлен фонд е 24 447.806 дка, разпределени по землища. 13 фермери с животновъдни обекти, в които се отглеждат общо над 1300 животни – крави, овце и кози, са подали заявления за ползване на пасищата.

Една от комисиите заседава за пръв път днес по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности, затова заседанието й започна с избор на заместник-председател, избрана бе Биляна Асенова.

Сесията през месец април е в последния ден от месеца – 30 април, от 13,30 ч. в заседателната зала на Общински съвет-Разград на 11 етаж в Община Разград. Заседанието може да се гледа онлайн на интернет и Фейсбук страницата на Община Разград, както и на КИС 13.