Осем постоянни комисии към местния парламент заседаваха днес в подготовка на септемврийската сесия на Общински съвет-Разград. 18-те докладни записки, внесени от Кмета Денчо Бояджиев и от неговите заместници Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров, Полина Иванова и Руска Вътева, срещнаха одобрение от местните парламентаристи в по-голямата част от комисиите.

Най-много въпроси съветниците имаха по докладната записка за изменение на бюджета на Община Разград за 2021 г. То е свързано с пилотен проект за внедряване на система за производство на водородно-кислородна смес по метода на импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Община Разград. Иновативният модел за енергийна ефективност се прилага в едно училище в Червен бряг в България, но по инициатива на Националното сдружение на общините са осигурени преференциални цени за оборудването за 30 общини, Системата ще се свърже с двата котела за отопление на сградата на Община Разград и за отопление ще се подава примес от метан и водород, което ще намали разходите с 40% – обясни зам.-кметът Добрин Добрев. Инвестицията ще се възвърне за по-малко от 2 години, системата е безопасна, тъй като водородът се вкарва в системата веднага, не се складира, намаляват се значително и вредните емисии – допълни зам.-кметът Мирослав Грънчаров. Внедряването на системата е ориентирано към съвременните зелени политики.

Необходимите средства за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-
кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Общинска
администрация Разград са в размер на 83880 лв.
Този финансов ресурс се осигурява за сметка на планираните средства за обект
„Основен ремонт на спортна зала „Абритус“ – разсрочено плащане“, които няма да бъдат усвоени в пълен размер
до края на 2021 г. В отговор на въпрос от общинския съветник Калоян Монев заместник-кметът Добрин Добрев обясни, че се водят активни преговори с фирмата-изпълнител на проекта и с двамата кредитори. Изпълнителят вече е заявил писмено невъзможността си да продължи с изпълнението на обекта. След като през последните години предаване и приемане на обекта не е извършено, в момента се събира и оформя необходимата документация за предаване на сградата в реалното й състояние. „Когато имаме готовност с документите, те ще бъдат предоставени на Общинския съвет, за да се вземе решение какво се случва със залата“ – увери г-н Добрев.

Сред докладните записки, които ще се обсъждат на сесията на 30 септември от 13,30 ч. в залата на 11 етаж на Община Разград, са и: изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост; избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Дянково; предложения за отдаване под наем на свободни пасища и мери от общински поземлен фонд, за провеждане на конкурс за възлагане на управление на ДКЦ-I след изтичане на договора на настоящия управител. Сред докладните и предложение за завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения максимум в детските градини в община Разград за учебната 2021/2022 г., допускане на група с брой деца под определения минимум в детска градина и на изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата в община Разград за учебната 2021/2022 г.