Всичките 18 докладни записки, внесени от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и заместниците му, бяха приети на юнската сесия на Общинския съвет днес. Предложенията бяха представени пред съветниците от Кмета Денчо Бояджиев и заместник-кмета Полина Иванова, на въпросите на съветниците отговаря и заместник-кметът Добрин Добрев.

Първа в дневния ред бе докладната записка за изменение на Наредба №12 за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград. Промяната в нея е свързана с разширяване на синята зона с 47 броя платени паркоместа в централната градска част. Местата са на два паркинга: от източната част на джамията „Ибрахим паша” и от източната част на Момина чешма и северно от блок 21 на бул. „България”. С 23 гласа „за“ и 1 „против“ докладната бе приета.

С пълно единодушие бяха приети две предложения за предоставяне на дарение – едно от фирма и едно от физическо лице. Фирма „Ем-пак”ООД предоставя на Община Разград два поземлени имота на територията на бившия ВРЗ”Цар Калоян” с площи съответно 227 кв.м. и 242 кв.м. Тези имоти са обект на експлоатация от още осем дружества. През последните години в този район са възниквали често инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди и промени във ВиК инфраструктурата. Те са били възпрепятствани, а самите процедури – усложнени от обстоятелството, че описаните имоти са частна собственост. С тези мотиви фирмата-дарител аргументира предложението си за дарение на имотите на Община Разград. Второто предложение за дарение е от бизнесмена Мартин Нешев и е свързано с имот с начин на ползване второстепенна улица в същия район – бившият Военен завод. Площта му е 2223 кв.м.

Утвърдени от съветниците бяха и няколко докладни записки, чиято реализация ще донесе приходи в общинската хазна. 14 879 лв. е възмездното право на строеж за укрепване и изграждане на втори етаж на сграда в общински поземлен имот в Разград по една от докладните записки. Търг с явно наддаване с начална цена 9 179 лв. се предвижда за продажба на имот в село Ушинци, като 30% от постъпленията ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на село. Също близо една трета от приходите от търг с начална цена 8 770 лв. ще се инвестират в Балкански, а при друг търг в Гецово началната цена е 8917 лв., като отново 30% от приходите ще са за ремонти в селото. В Раковски също ще се извършат ремонти с пари от продажби на придаваеми общински терени, терените са два при цени 800 и 859 лв.

Интерес за закупуване или за ползване има към 27 имота в Разград, Ушинци, Гецово, Осенец и Раковски, предимно лозя и пасища. С гласуването на докладна записка те бяха включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г. В списъка за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища също бе направено изменение –общински апартамент на бул. „Бели Лом”58 премина от раздел „Жилища за продажба” в групата на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Мотивът за тази промяна е, че към настоящия момент е извършен основен ремонт на покривната хидроизолация на жилищния вход, вследствие на което е отпаднала причината за продажбата на общинското жилище, тъй като същото се намира на последния етаж в сградата и е било най-потърпевшо от нарушената покривна хидроизолация, което е възпрепятствало и неговото отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Четири от докладните записки бяха за разрешения за издаване на подборни устройствени планове, те също бяха одобрени от местните парламентаристи.

На сесията бяха предоставени безвъзмездно за управление на МВР части от пет имота-частна общинска собственост. И през следващите 5 години те ще се използват за приемни за граждани от полицейските инспектори в различни райони.

След приемането на докладните записки от съветниците, Кметът Денчо Бояджиев отговори и на питане на общинския съветник от ЗНС Ахмед Ахмедов, темата на въпроса бе реализацията на инициатива за изграждане на тротоар в село Ясеновец.