18 докладни записки обсъдиха общинските съветници от пет постоянни комисии към местния парламент. Всички докладни, представени от заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, бяха одобрени от съветниците, окончателното им гласуване обаче ще е на сесията на Общинския съвет на 28 юни. Тя е насрочена за 13,30 ч. в залата на 11 етаж на Община Разград, ще бъде предаване онлайн от КИС 13 и на сайта на Община Разград.

По повечето от предложенията на кметската управа нямаше дискусии, а само уточняващи въпроси.

Сред докладните, които по-рядко се внасят в Общинския съвет, бяха две предложения за предоставяне на дарение – едно от фирма и едно от физическо лице. Фирма „Ем-пак”ООД предоставя на Община Разград два поземлени имота на територията на бившия ВРЗ”Цар Калоян” с площи съответно 227 кв.м. и 242 кв.м. Тези имоти са обект на експлоатация от още осем дружества.
През последните години в този район са възниквали често инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди и промени във ВиК инфраструктурата. Те са били възпрепятствани, а самите процедури усложнени от обстоятелството, че описаните имоти са частна собственост. С тези мотиви фирмата-дарител аргументира предложението си за дарение на имотите на Община Разград. Второто предложение за дарение е от бизнесмена Мартин Нешев и е свързано с имот с начин на ползване второстепенна улица в същия район – бившият Военен завод. Площта му е 2223 кв.м.

При утвърждаване на сесия и последващо развитие няколко от докладните записки ще донесат приходи в общинската хазна. 14 879 лв. е възмездното право на строеж за укрепване и изграждане на втори етаж на сграда в общински поземлен имот по една от докладните записки. Търг с явно наддаване с начална цена 9 179 лв. се предвижда за продажба на имот в село Ушинци, като 30% от постъпленията ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на село. Също близо една трета от приходите от търг с начална цена 8 770 лв. ще се инвестират в Балкански, а при друг търг в Гецово началната цена е 8917 лв., като отново 30% от приходите ще са за ремонти в селото. В Раковски също ще се извършат ремонти с пари от продажби на придаваеми общински терени, терените са два при цени 800 и 859 лв.

Интерес за закупуване или за ползване има към 27 имота в Разград, Ушинци, Гецово, Осенец и Раковски, предимно лозя и пасища. В докладна записка се предлага да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г. В списъка за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища също се предлага изменение – като общински апартамент на бул. „Бели Лом”58 премине от раздел „Жилища за продажба” в групата на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Мотивът за тази промяна е, че към настоящия момент е извършен основен ремонт на покривната хидроизолация на жилищния вход, вследствие на което е отпаднала причината за продажбата на общинското жилище, тъй като същото се намира на последния етаж в сградата и е било най-потърпевшо от нарушената покривна хидроизолация, което е възпрепятствало и неговото отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Четири от докладните записки са за разрешения за издаване на подборни устройствени планове.

Сред докладните има едно изменение на Наредба, това е Наредба №12 за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград. Промяната е свързана с разширяване на синята зона с 47 броя платени паркоместа в централната градска част. Местата са на два паркинга: от източната част на джамията „Ибрахим паша” и от източната част на Момина чешма и северно от блок 21 на бул. „България”. Докладната записка бе одобрена от две комисии – по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината и по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.