Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите -Русе са извършили 160 проверки през юни, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията.

От тях 109 са планови, а 51 извънредни. За спазване на екологичното законодателство са дадени 55 предписания.

За констатирани нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони, са съставени 6 акта.
През юни не са издавани наказателни постановления.
Изготвени са 3 бр. санкции, от които 2 за налагане и 1 за отмяна за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (и трите са по компонет води) в общ размер от 2 512 лв.
Общо събраните суми през юни от РИОСВ-Русе по наложени санкции са 2 870,33 лв.

За периода са предприети действия по 13 жалби и сигнали. В русенската екоинспекция са постъпили общо 41 сигнала и 4 жалби. Голям брой от сигналите са свързани с неприятни миризми през нощта в определени райони на Русе и Разград.