16 докладни записки приеха общинските съветници на заседанието си днес. То започна със ставане на крака под звуците на химна „Върви, народе възродени“ и с празнично слово на председателя на местния парламент Стоян Ненчев по повод 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В навечерието на празника бе променен и първоначалният дневен ред на докладните записки, за да бъде разгледано първо предложението за удостояване с наградата на името на Никола Икономов. Всички присъстващи на заседанието 27 общински съветници подкрепиха предложението с престижната награда за изключителния си принос в утвърждаването на хореографското изкуство и активна родолюбива дейност сред децата и младото поколение да бъде удостоен хореографът Румен Иванов. Неговата обществена и професионална дейност е свързана с културния живот на Разград, запазване на българските традиции и предаването им на младото поколение. Румен Иванов е работил 30 години като артист-балетист в Капански ансамбъл-Разград, от 6 години е хореограф на ДТШ“Хорце“ към ЦПЛР ЦРД, която включва и съставите „Булгарика“ и „Елбетица“, основател е и на Танцово студио „Калина Рада“, организира общоградски чествания на традиционни български празници като Лазаровден, Цветница, Сирни Заговезни.

С различно мнозинство съветниците одобриха и останалите докладни, представени от Кмета Денчо Бояджиев и заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Полина Иванова, като дискусия и въпроси имаше по последния проект за решение. Той бе на заместник-кмета Добрин Добрев за кандидатстване на Община Разград с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, компонент 1 „Образование и умения“ по Национален план за възстановяване и устойчивост. Община Разград е допустим кандидат по процедурата, по която срокът за подаване на документи е 16 юни. Максималният размер на инвестицията е 6 000 000 лв. с ДДС, като е необходимо и собствено участие в размер на 722 180 лв. с ДДС. Заместник-кметът Полина Иванова обясни, че има три възможни приходоизточника за съфинансирането, което трябва да се случи в три бюджетни години – до 2026 г. По думите й през 2024 г. приключват плащанията по кредита от 7 милиона лева и ще се освободи финансов ресурс от вноската от 700 000 лв., вторият източник е от капиталови разходи и третият – от продажба на общинска собственост. Съветниците изразиха притеснения и от дейностите по ремонта, тъй като преди няколко години в общежитието бе извършван друг ремонт. И г-жа Иванова и директорът на Средношколското общежитие Евгени Драганов увериха, че няма дублиране на дейности. Предходният ремонт е бил авариен, вътре в сградата – подмяна на дограма и подови плоскости, а новият проект е свързан с компрометираната фасада на сградата, както и на ремонт на парното. Г-н Драганов съобщи, че към момента в сградата са настанени около 100 момчета от школата на „Лудогорец“ от цялата страна, както и още 200 деца от Разградска област. Съветниците одобриха докладната с 27 гласа. Във връзка с друга тревога на съветниците изказването си пред тях директорът на общежитието Евгени Драганов коментира още, че по предходния ремонт са извършени множество проверки от различни институции, като нередности са установени само от АДФИ по отношение на провеждането на търга и обществената поръчка. Ремонтът бе извършен с държавни средства от Министерството на образованието и науката.

Сред утвърдените докладни бе приемане на годишния отчет на ДКЦ-I-Разград за 2022 г. и бизнес-план за 2023 г. Ръководеното от д-р Николай Денев дружество е реализирало общи приходи от 947 678,88 лв., което е най-високата реализирана стойност на доходи от създаването през 2000 г. Финансовият резултат от дейността на дружеството е положителен – брутна печалба в размер на 23 974,51 лв.

Съветниците приеха и годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Разград през 2023 г., която е с обем 50 страници. Одобриха и изменение на Наредба № 13 на Общински съвет Разград за рекламната дейност на територията на Община Разград, Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-публична общинска собственост  на  Висшия съдебен съвет, Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот- публична общинска собственост на “Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Разград”, изменение на решение на Общинския съвет, свързано с ценоразписа за продажба на дървесина, избор на временна комисия за избор на съдебни заседатели, приеха разрешения за изготвяне на подробни устройствени планове за различни имоти.

В края на заседанието заместник-кметът Полина Иванова представи отговор на питане на общинския съветник Галина Георгиева-Маринова по повод кандидатстването с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ и относно обявени две обществени поръчки за доставка на един брой нов, лек автомобил 4х4 и един брой нов, лек автомобил за нуждите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Проектът на Община Разград не е одобрен предвид големия брой кандидати по публикуваната схема – обясни г-жа Иванова. Във връзка с двата автомобила, тя уточни, че се използват от екипа по проекта във връзка с извършване на дейности по проекта, свързани с оценка на потребностите на потребителите, които са 144, а личните асистенти са 74 и те също се транспортират и до работното им място, за извършване на административни услуги, закупуване на лекарствени средства и хранителни продукти за потребителите, заплащане на битови разходи и др. дейности. Г-жа Иванова припомни още, че „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа до 4 часа дневно, всеки работен ден, в домашна среда. Услугата се предоставя в гр. Разград и 21 села от състава на общината.