16 докладни записки бяха обсъдени на три заседания на постоянните комисии към Общинския съвет в подготовка на последната за мандат 2019-2023 г. сесия на местния парламент.

Отложена поради липса на кворум бе една от докладните записки – за връчване на наградата „Никола Икономов“. Тя се присъжда на творци и дейци на културата и образованието, учители, научни работници, юристи с принос към утвърждаване на конституционализма, културни и научни институции, читалища, училища, издателства и други организации с принос към популяризиране на културния живот и културно-историческото наследство на Разград. Номинирани бяха поетите Пламен Панчев и Дачо Господинов.

Според Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград „Носителите на наградата се определят с решение на Общински съвет Разград, след съвместно заседание на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности и Постоянната комисия по образование и наука, с участието на ресорния заместник-кмет, началника на Регионално управление на образованието-Разград, ръководителите на общинските отдели  ”Образование” и „Култура и туризъм”, представител на инициативния  комитет за учредяване на наградата. Предложените кандидатури се гласуват поименно. На заседание на Общинския съвет, кметът на общината внася предложение за  кандидатите, за които са гласували над 50 на сто от участниците в съвместното заседание.“

На заседанието на комисиите по култура и по образование присъстваха по един общински съветник от първата и трима от втората комисия, както и представители на съответните общински отдели, но отсъстваха представител на Регионалното управление на образованието, както и на Инициативния комитет за учредяване на наградата.

Останалите докладни записки бяха приети на заседанията на комисиите с пълни мнозинства.

Сред тях има още една докладна за връчване на награда. По предложение на Адвокатска колегия-Разград се предлага приза „За принос към местното самоуправление“  да бъде връчен на адвоката и три мандата общински съветник Нюсрет Мустафа-Салим. Призът се връчва във връзка с Деня на българската община 12 октомври. „Съществен е нейният принос и към изготвянето на нормативни актове, решения и други актове на Общинския съвет. Търси и прилага положителния опит в работата на комисиите и работи в тясна връзка с общинската администрация. Като заемаща ръководни обществени и политически постове е защитавала интересите на гражданите и е работила за тяхното благоденствие. Обществената ангажираност и дългогодишната работа в полза на местното самоуправление на госпожа Нюсрет Салим следва да бъдат оценени с високото отличие, учредено от Общински съвет Разград „За принос към местното самоуправление“ – са аргументите в докладната.

Сред останалите докладни записки са: изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 г. с добавяне на 4  имота за продажба или отдаване под наем, 3 от които се намират в село Дянково, а четвъртият – в бизнес зона „Перистър“ Разград; предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-публична общинска собственост на МВР за нуждите на РД“Пожарна безопасност и защита на населението“. На последната се сесия съветниците ще обсъдят и годишния отчет относно изпълнението на концесионните договори за 2022 г. Общо 6 са действащите договори за концесия, страна по които е Община Разград – 4 язовира, минерална вода от малмоваланжски водоносен хоризонт „Недокланско дере“-сондажи Р97х , Р–/х и Р101х и стадион „Хювефарма Арена“. при тях не са констатирани неизпълнения на договорни задължения.

Сред докладните за последната сесия е и приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград, както и продажби на имоти и разрешения за изготвяне на проекти за подробен устройствен план. Предстои избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на село в 11 населени места, чиито действащи кметове са и кандидати за изборите на 29 октомври и то пози повод са в отпуск. За временно изпълняващи кметове се предлагат предимно специалистите в кметствата: Божидарка Радоева – Благоево, Мариана Стоянова – Гецово, Ценка Неделчева – Дряновец, Зелиха Ибрахим – Дянково, Сюлбие Тефик – Киченица, Лейля Салиева – Липник, Нурай Ахмедова – Мортагоново, Мехрибан Салимова – Радинград, Севгюл Мустафа – Стражец, Милена Стоянова – Топчии, Радостина Великова – Ясеновец.

Сред докладните за заседанието на Общински съвет-Разград е и предложение за избор на съдебни заседатели на Районен съд-Разград за мандат 2024-2027 г., номинациите са 31.

На комисиите бе представено и писмо от майката на 18-годишния Мартин Христов, който се лекува от тежко заболяване. Десислава Михнева се интересува от начина, по който може да получи средства от общинския бюджет за 2023 г. за подпомагане лечението на детето й. Заместник-кметът Полина Иванова уточни, че запитването е получено в Общинска администрация и вече е изпратен отговор с описание на необходимите документи и възможностите за подпомагане.

Последното заседание на Общински съвет-Разград за мандат 2019-2023 г. започва в 13,30 ч. на 12 октомври, четвъртък, в залата на 11 етаж на Община Разград. Сесията ще се излъчва от КИС 13 и на сайта и Фейсбук страницата на Община Разград.