13 докладни записки обсъдиха и одобриха общинските съветници в петък на заседания на 10 постоянни комисии преди редовната си януарска сесия.

Част от комисиите се събираха за пръв път през този мандат и започнаха заседанията си с избор на заместник-председатели. На този пост в комисията по социална политика, трудова заетост и здравеопазване бе избран д-р Атанас Станчев, на комисията по международно сътрудничество – Руско Дянков, на комисията по подготовка на общински програми, проекти и контрол върху изпълнението им – д-р Атанас Станчев, на комисията по устройство и развитие на територията, транспорт на общината – Стоян Ненчев, на комисията по управление на общинската собственост и стопанство – Наско Анастасов. Освен тези комисии заседаваха и комисиите: по бюджет, финанси и икономическа политика, по социална политика, трудова заетост и здравеопазване, по образование и духовни ценности, по младежта, спорта и туризма, по околна среда, селско, горско водно и ловно стопанство, по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. 12 от докладните записки бяха представени от Кмета Добрин Добрев и от заместник-кмета Хабибе Расим, едната е внесена от общински съветници. Тя е свързана с приемане на декларация на Общински съвет-Разград против новата цена и лошото качество на ВиК услугите на територията на Разград. В проекта за декларация се настоява незабавно да бъде спряно действието на решението на КЕВР за новата цена на водата от 6,17 лв./куб.м.

Съветниците от ресорните комисии се обединиха и около докладната за удостояване със званието „Почетен гражданин на Разград” на инициаторката на създаването на Капанския ансамбъл Петранка Дацкова Луканчевска с мотив „за изключителни постижения в областта на културата, които имат общонационално значение и цялостната й дейност в духовното развитие на град Разград”.

На сесията на местния парламент следващата седмица предстои и приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на територията на Община Разград за периода 2024-2027 г, както и Списък за предназначението, броя, вида и местоположението на общинските жилища за 2024 г.; Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2024 година; Утвърждаване на Програма за международна дейност на Община Разград през 2024 г. и приемане на Отчет за изпълнението на „Програмата за международната дейност на Община Разград през 2023 г.“.

На заседанията на комисиите бе обсъдена и докладна за кандидатстване на Община Разград с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Техническа помощ“ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България”; както и одобряване на партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, а също и за продажби на имоти във вилните зони и за определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/25 г.

Обсъдена на комисии бе и докладна за задържане по сметка на Община Разград и трансформиране на средствата за изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Предложенията в докладната са тези средства, които са в приблизителен размер 2 300 000 лв. да бъдат трансформирани в средства за доставка на нови машини и съоръжения за общински предприятия, за доставка на кошчета за смет, за охрана на компостираща и сепариращата инсталации и други дейности. Кметът Добрин Добрев допълни, че с тези средства ще бъде извършено проектиране, доставка и изграждане на подземни контейнери за събиране на отпадъци с интегрирана информационна система за контрол и отчитане. След проучване подземни контейнери ще бъдат поставени пилотно в няколко точки в града – между 5 и 10, на места, където са концентрирани множество обекти – и етажна собственост, и търговски обекти. Извършват се проучвания и с оглед подземните и надземни комуникации, тъй като 3-кубиковите контейнери се поставят на дълбочина от 3 метра, а при събирането на боклука се използва съоръжение, което го издига на по-голяма височина.

Сесията на Общинския съвет ще се проведе на 26 януари, петък, от 13,30 ч., като и ще започне с тържествена част, посветена на Деня на Разград 28 януари. Заседанието ще бъде излъчвано онлайн по КИС 13 и на интернет и Фейсбук страницата на Община Разград, пълният текст на докладните записки е публикуван на сайта на Община Разград.