Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Разград е 11,2%. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0,4 пункта, а на годишна база нарастването е с 1,3 процентни пункта. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през март. Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.
Общият брой на безработните в бюрата по труда в Исперих, Кубрат и Разград към края на месеца е 5818, като спрямо февруари регистрираните са със 189 повече. Увеличение с 679 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.
●По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в Самуил – 28,4% /685 безработни лица/, следват общините Лозница – 16,0% /631/ и Кубрат – 16,0% /1104/, Исперих – 14,0% /1279/, Цар Калоян – 13,7% /361/ и Завет 13,7% /479/ и най-ниско в община Разград – 5,4% /1279/.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през март са се регистрирали 650 безработни лица, като 434 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение. В този период 192 от новорегистрираните са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор държавно управление (16,9%), следвани от преработваща промишленост (14,8%); търговия (12,6%) хотелиерство и ресторантьорство (9,1%) и др.
Постъпилите на работа безработни през месеца са 363, като 94,2% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 103 лица. През март работа на субсидирани работни места са започнали 21 лица от рисковите групи – 14 по програми и мерки за обучение и заетост и 7 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 154, като преобладаващата част от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в селското стопанство (42,2%), държавното управление (19,5%); преработващата промишленост (18,2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (9,1%) и др.
След 13 март и въвеждането на извънредното положение броят на заявените свободни работни места (субсидирани и несубсидирани) в бюрата по труда в областта е 218, като преобладават тези за персонал, полагащ грижи за хора (домашни помощници, лични асистенти). Търсят се още общи работници, трактористи, озеленители, водачи на селскостопански машини, продавачи и др.