11 докладни ще разгледат местните парламентаристи по време на утрешното редовно заседание на Общински съвет Разград.

Първата е относно провеждане на редовното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД Разград.

Следващите по-интересни докладни касаят промяна на наименованията на социални услуги, делегирани от държавата дейности, предоставяни на територията на община Разград, както и приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Разград през 2018 година.

Последната докладна в дневния ред е внесена от от Стоян Димитров Ненчев-председател на Общински съвет – Разград. Тя е относно определянето на възнаграждение на заместник- председателите на Общински съвет – Разград