Във връзка с отбелязване на 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа, днес в Областна администрация Разград, под председателството на зам. областния управител Ценка Иванова, се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Световният ден за безопасност и здраве при работа се отбелязва всяка година на 28 април от международното синдикално движение, Международната организация на труда и др. На този ден се почита паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести и отново се напомня на обществеността, че професионалните заболявания и трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени.
По време на заседанието, членовете на съвета – представители на работодателски и синдикални организации бяха запознати от Катя Филипова – директор на дирекция „Инспекция по труда” Разград с контролната дейност на дирекцията за първото 3-месечие на 2017 г. и с основните приоритети в дейността през 2017 година.
Тя информира, че през първото тримесечие на годината инспекцията е извършила общо 193 проверки по спазване на трудовото законодателство в 188 предприятия, като 31 предприятия са посетени за първи път от инспектор по труда. По време на проверките в инспектираните предприятия работят 6551 заети в тях лица.
Броят на констатираните нарушения през първото тримесечие на 2017 година е 1051 бр., за отстраняване на които са дадени 1032 задължителни предписания. Спрени са 6 бр. незаконни разпореждания на 1 работодател. Подаден е 1 сигнал до Районна прокуратура – Разград. Разпределението на нарушенията по вид е както следва: по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ – 632 бр.; по трудови правоотношения – 419 бр., от които 55 бр. свързани с възникване на трудовите правоотношения, в т.ч. 15 нарушения по отношение на полагане на труд без сключен трудов договор, като след намесата на Инспекцията по труда са сключени трудови договори с работниците.
Инспекцията целенасочено проверява и изплащането на трудовите възнаграждения, както и задължителните вноски във фондовете за социално осигуряване. Констатирани са 74 нарушения по заплащане на труда, като делът спрямо общия брой нарушения по трудовите правоотношения е 18%.
Установени са 66 нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските / в т.ч. извънреден труд – 3 бр./
При извършените през първото 3-месечие на 2017 г. проверки са съставени 32 акта за установени административни нарушения: за нарушения по ЗБУТ – 3 бр. и 29 бр. по трудови правоотношения. Издадени са 24 наказателни постановления.

Основните приоритети в дейността на Инспекцията по труда през 2017 г. са извършване на проверки в: предприятия, с цел превенция на недекларирания труд; предприятия от рискови производства и дейности, подлежащи на периодичен контрол в областта на здравословните и безопасни условия на труд; проверки в строителството с приоритет спазване разпоредбите по безопасност при извършване на земни /изкопни/ работи и работа на височина по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“; предприятия от икономически дейности, оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм; проверки по спазване условията на труд на лицата с издадени решения на ТЕЛК; проверки по спазване на Закона за трудова миграция и трудова мобилност и др.
Веселин Николов – директор на Териториалното поделение на НОИ в Разград, представи информация за състоянието на трудовия травматизъм в Област Разград за 2016 г. и първото 3-месечие на 2017 година. Той информира, че през 2016 г. на територията на Разградска област са декларирани 20 бр. злополуки, от тях 17 са признати за трудови, като 14 са възникнали на работното място.
През периода са регистрирани 4 злополуки със смъртен изход. Тези случаи са в икономически дейности, които бележат трайни тенденции през последните 2-3 години с увеличение на честотата и тежестта на злополуките.
Отрасловото разпределение на регистрираните трудови злополуки на територията на Област Разград през 2016 г. е: държавно управление и отбрана – 7 бр. /24%//; производство на хранителни продукти – 2 бр. /12%/; строителство на сгради – 2 бр. /12%/; горско стопанство – 2 бр. /12%/; производство на лекарствени вещества и продукти – 2 бр. /12%/.
Запазва се тенденцията от последните години, да преобладават злополуките с пострадали на по-висока възраст, над 50 г. – 3 пострадали, от 41-50 г. – 9 пострадали, от 31-40 г. – 3 пострадали, до 30 г. – 2 пострадали. Впечатление прави, че почти всички злополуки са със сериозни увреждания на пострадалите и в някой случаи води до трайна неработоспособност и инвалидизиране, допълни г-н Николов.
През първото 3-месечие на 2017 г. са регистрирани 8 бр. трудови злополуки, като за същия период на 2016 г. те са 6 бр. Пет от злополуките са станали на работното място и три на път за работа. Продължава и тенденцията злополуките да възникват в по-висока възрастова група. Двама от пострадалите са във възрастовата група над 50 г., трима – 41-50 г., двама – 31-40 години.
В заключение г-н Николов каза, че през 2016 г. и първото 3-месечие на 2017 г. в ТП на НОИ Разград няма регистрирани професионални заболявания.

След изчерпване на темите по дневния ред, г-жа Грациела Ранкова – председател на РС на КНСБ Разград уведоми, че във връзка с отбелязване на 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа, на 28.04.2017 г. от 11,00 часа предстои поднасяне на цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки от Област Разград.