Десет от включените в дневния им ред 11 докладни записки приеха общинските съветници на септемврийското заседание на местния парламент. Една от докладните записки – за даване на съгласие за продажба на два придаваеми общински терена по улична регулация – не събра необходимото по закон мнозинство. Пазарната стойност на двата терена на ул. „Червен“ и ул. „Добруджа“ бе общо 13 752 лева.

С различна подкрепа и дискусии бяха одобрени останалите докладни, представени от заместник-кметовете Полина Иванова и Мирослав Грънчаров.

20 бяха гласовете в подкрепа на извършените корекции на бюджета през второто тримесечие на 2022 г. В този период са получени 21 дарения в общ размер 113 251 лв., извършени са 10 корекции от резервирания бюджетен кредит за 42 370 лв., издадени са 16 заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по параграфи и 21 броя заповеди на ръководителите на второстепенни разпоредители на бюджет.        

С 21 гласа бе подкрепено изменението на бюджета на Община Разград за 2022 г. То е свързано с допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., отпуснати с Постановление на Министерски съвет на 29 юли. Сумата за Община Разград е 992 809 лв., от които 515 000 лв. са за капиталови разходи, останалите средства за увеличение на трудови възнаграждения на служители от различни сфери – библиотеки, общинска администрация, медицински персонал и други. На въпроси на общински съветници зам.-кметът Полина Иванова отговори, че с капиталовите средства и икономии от други обекти от инвестиционната програма на Общината се предвижда преасфалтиране на всички алеи в Градския парк. Общата сума за тази дейност е 792 850 лв. Зам.-кметът уточни, че за рехабилитация на целия парк са необходими много повече средства и общинската управа е кандидатствала за външно финансиране с проекти, но те не са одобрени, затова се започва с асфалтиране на алеите, а в новия бюджет за 2023 г. се очаква да бъде отделен допълнителен ресурс за продължаване на дейностите по рехабилитация на парка.

Най-оживени бяха дискусиите по докладната записка за завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения максимум в детските градини за учебната 2022/23 г., допускане на група с брой деца под определения минимум в детска градина и на изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата в общината. Детските градини, в които групите надвишават определения максимум, са 7, те са в областния град Детското заведение с възпитаници под минимума – 8 – е детската градина в село Благоево. Тези предложения бяха одобрени без обсъждания, дискусия възникна около едно от деветте училища, в които има паралелки под определения минимум. Заместник-кметът Полина Иванова припомни, че ОУ“Кирил и Методий“-Киченица бе закрито с решение на Общинския съвет, министерската заповед за закриването му обаче е обжалвана от трима граждани пред Върховния административен съд. Няма официална информация относно насрочване на делото, след кореспонденция с Министерството на образованието по отношение на предварителното изпълнение на министерската заповед за закриване на училището, учебната година там започва със 14 ученика, които са разпределени в три паралелки със съответно по 4, 6 и 4 ученика. Освен държавния стандарт, който училищата получават за всеки ученик, при такъв брой ученици и паралелки за училището в Киченица ще е необходимо дофинансиране – обясни зам.-кметът Полина Иванова. За 2022 г. дофинансирането за това училище е 51 000 лв., а общо за останалите дофинансирани училища – в Стражец, Осенец и Дянково – е 26 520 лв. Съветници изчислиха, че за всяко дете в училището в Киченица, за което от държавата се получава стандарт от 2550 лв., ще е нужно общинско дофинансиране от по 4250 лв. Местните парламентаристи проявиха интерес и относно качеството на учебния процес, като поискаха информация за резултатите от външните оценявания. След въпроси на заседанията на постоянните комисии данните са изискани официално от Регионалното управление на образованието. Според тях през последната учебна година четирима четвъртокласници са се явили на оценяване по БЕЛ, средният им резултат е 49 точки, което се равнява на оценка Добър – 4. По математика резултатът на 7 ученика е средно 37,71 точки или Среден 3. При седмокласниците по БЕЛ са допуснати 6 ученика, но са се явили 2, които са постигнали среден резултат от 14 точки, по математика от 6 допуснати са се явили отново двама и са постигнали средно 17 точки. По скалата за приравняване Слаб 2 е оценката за 29 точки.

Част от съветниците изразиха позиция, че е необходимо да покажат последователност в решенията си, след като вече са приели решение за закриване на училището.

Предложено бе да бъде гласувано отделно решението дали училището в Киченица да бъде включено в списъка от училище, на които са дава разрешение за изключения от минималния брой ученици в паралелките. Процедурата бе одобрена и при гласуването 4 съветници се обявиха „за“ включването в списъка, 11 бяха „против“, а 2 – „въздържал се“, с което училището в Киченица остана извън този списък. Останалите училища – в Дянково, в Осенец, в Раковски, в Стражец, в Ясеновец, СУ“Христо Ботев“-Разград, ОУ“Отец Паисий“-Разград и ПГССХВТ“Ангел Кънчев“ – бяха включени в списъка с разрешение за паралелки под минимума.

Имаше дискусии и по темата с определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на 1 км. пробег по съответни тарифи за 2023 г., валидни за територията на Община Разград. Докладната бе внесена по предложение от превозвачи, извършващи таксиметров превоз на пътници в общината. Последното изменение е било през 2015 г. 17 съветници подкрепиха предложението от догодина минималната такса за 1 км. при дневна тарифа от 0,75 лв. да стане 1,10 лв., максималната от 1,20 лв. – 1,60 лв., минималната такса при нощна тарифа – от 0,85 лв. – 1,20 лв., максималната – от 1,40 лв. – 1,80 лв.

Съветниците избраха колегата си Иво Димитров да ги представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ“Св. Иван Рилски“-Разград. То се провежда след смъртта на доскорошния изпълнителен директор д-р Гечо Жеков и подаването на молба за освобождаване от Съвета на директорите от д-р Петър Тодоров. Заседанието е на 7 октомври в МБАЛ“Св. Иван Рилски“.

На сесията днес съветниците приеха и краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Разград за периода 2023 г.-2025 г.