Докладна записка за изменение и допълнение на Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград са внесли в местния парламент председателят на ОбС Милена Цанева и Кина Дякова, която оглавява Постоянната комисия по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.
Предлага се да бъде учреден почетен знак „За принос към развитието на социалните услуги в община Разград”. Предвижда се почетният знак да включва герба на Разград, изработен във вид на плакет, грамота и парична сума в размер една минимална работна заплата за индивидуалните и три МРЗ за колективните награди. С наградата ще се удостояват ръководители, социални експерти, работодатели, институции, неправителствени организации, организации доставчици на социални услуги и други субекти, които имат значителен принос за развитието на социалните услуги в Община Разград. Наградата може да бъде в следните категории: индивидуална, която ще се присъжда на ръководители, социални експерти, работодатели за цялостна ,дългогодишна и последователна работа в сферата на социалните услуги ; колективна, която ще се присъжда на организации, колективи, институции, доставчици на социални услуги за показан висок професионализъм, дългогодишна, успешна, целенасочена работа на екипи и колективи или за наложени иновативни, гъвкави и успешни модели на работа.
Предложения за удостояване с наградата ще могат да се правят от граждани и инициативни комитети, до Общинския съвет чрез кмета на общината в срок до 1–10 февруари или 2-5 октомври – съветниците трябва да изберат единия от двата варианта. Предложенията ще трябва съдържат данни за номинираните и мотивация за награждаването. Постоянните комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзки с НПО и по социална политика, трудова заетост и здравеопазване към Общински съвет Разград, с участието на ресорния заместник-кмет ще разглеждат на съвместно заседание номинациите и ще ги внасят в заседание на Общинския съвет.
Наградата ще се връчва или в Деня на социалния работник, или в Деня на българската община – съветниците ще трябва да изберат единия от двата празника.
Правилникът за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград, уреждащ условията и реда за учредяване на символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград и процедурите по удостояване и отнемането им, е приет през март 2006 г. Той е претърпял няколко изменения и допълнения ,както в частта за видовете отличия, така и в техния статут. Разпоредбите му предвиждат удостоявания на разградчани и други граждани за заслугите им в различни сфери на обществения живот –култура, образование, изкуства, икономика, спорт, както и за цялостен принос за развитието на общината. Липсва награда за отбелязване значимостта на социалните работници ,реализиращи мащабната общинска политика за предоставяне на местната общност на редица социални услуги, се казва в мотивационната част на докладната записка. „Новата социална политика и философия на държавата постави конкретни приоритети при провеждане на общинската политика, като основният акцент бе фокусиран върху превръщане на пасивната социална защита в активна социална политика. По същество социалната работа е специфична, хуманитарно ориентирана дейност, насочена към създаване на социална солидарност и изисква специфични познания , перфектни организаторски способности и отдаденост. Съвременното общество е немислимо без висококвалифицираните услуги на социалните работници. Всичко това доведе до идеята да се даде възможност на общинския съвет да отличава най- изявените в гилдията за приноса им към реализиране на общинската социална политика чрез учредяване на специална награда.” – обясняват вносителите. Една от целите е и стимулиране развитието на социалните услуги в общината. Подкрепа в тази насока е имало и от Комисията за обществен ред и сигурност към Общински съвет Разград, която разполага с преки впечатления за постиженията в тази сфера. При изготвяне на това предложение е било взето и мнението на общността на социалните работници в Разград.
Предстои докладната записка да бъде разгледана утре в постоянните комисии и после да бъде гласувана на предстоящата сесия на 4 август.