През месец юни тази година шест сравнително нови предприятия подписаха договори за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност2014-2020 г.,в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството” по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на Малки и Средни Предприятия” на програмата, съобщиха от ОИЦ Разград.

Бенефициенти по процедурата са „Делтасофт ЕООД, „Интер 10 Драинг Текнолъджис ООД, „Матахом Студио ЕООД, „Ню Левъл
Мениджмънт ЕООД, „Парагон Софтуер
ЕООД и „Тъчстоун Софтуер ЕООД.

Те ще изпълняват проекти на обща стойност 1 408 710 лева, от които Безвъзмездната Финансова Помощ за тях е в размер на 1 126 969
лева, а останалите 281 741 лева са собствено участие.

Проектните дейности включват: създаване на система за
управление на бизнеса и стандартни програмни продукти за управление на обучения
и събития от компании, университети и различни
институции; управление на рискове, свързани с котировките на
финансовите инструменти; разработване на специализиран софтуер за производство на биореактори с
лабораторно приложение и стандартни софтуерни системи за справки и отчетност в
областта на търговията с финансови инструменти; експлоатация на вертикален уеб портал с финансова насоченост и
информационен поток за международния валутен пазар и др.

Три от проектите ще се изпълняват за период от 12 месеца,
а другите три – 18 месеца.