Шест двойки са подпомогнати по общинския фонд „Ин витро“ през втората половина на 2021 г. Това става ясно от отчета за дейността на Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград. Информацията за дейността на комисията, чийто председател е заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим, е внесена в Общински съвет-Разград в изпълнение на разпоредбата на чл. 17 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград.

От 1 юли до края на 2021 г. в деловодството на Община Разград са подадени общо 6 заявления за подпомагане по Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград. На трите проведени в този период заседания на комисията, шестте двойки и семейства са одобрени за финансиране. Те са представили първични счетоводни документи и медицинска документация за извършените процедури са издадени заповеди и са изплатени  финансови средства в размер на 9 311,50 лв.

Според Правилника за финансово подпомагане се отпускат средства в размер на реално направените разходи, но не повече от 2500,00 левана двойка, семейство или лице. В бюджета на Община Разград за фонд „Ин витро“ за 2021 г. бяха предвидени 50 000 лв.

През  2021 г. с финансовата подкрепа на общински фонд „Ин витро“ са родени две двойки близнаци – момичета. Общият брой на родените деца от създаването на фонда през 2012 г. до 2021 г. е 17, като 10 от тях са момичета, 7 са момчета.

Припомняме, че право на финансиране от общинсикя фонд „Ин витро“ имат семейства и двойки със стерилитет, при които може да се приложи лечение с методите на Асистираните репродуктивни технологии и отговарят на следните критерии:

  • да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Разград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
  • да нямат задължения към Община Разград;
  • да са здравно осигурени /без прекъснати здравноосигурителни права/;
  • да не са осъждани за престъпления от общ характер и поставени под запрещение;
  • жените да са на възраст 43 ненавършени години.