Община Разград организира в петък, 15.02.2019 г. от 11:00 часа в двора на Детска градина „Райна Княгиня“, ул. „Южен булевард“ №48Б, гр. Разград, официална церемония „Първа копка“ на обект „Детска градина „Райна Княгиня“, УПИ II – 58, кв. 619 по плана на гр. Разград, имот с идентификационен №61710.509.58 по КК на града“, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Обектът се реализира в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Със събитието ще се постави начало на изпълнението на строителни дейности по внедряване на енергоефективни мерки в сградата на детското заведение (топлинно изолиране на външни стени, топлоизолация на плоча, подмяна на дограма и отоплителна инсталация, монтаж на нова слънчева инсталация, топлинно изолиране на под, възстановяване и рехабилитация на прилежащи площи около сградата, изграждане на достъпна архитектурна среда), които освен че ще съдействат за подобряване на микроклимата и околната среда, ще допринесат за осъвременяването на образователната инфраструктура в града и подобряване на предоставяните услуги.