Вчера в сградата на Община Разград се проведе пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съобщиха от пресцентъра на местната управа.
Проектът стартира на 01.02.2016 г. и след подписване на допълнително споразумение № 01 от 15.11.2017 г. е със срок на изпълнение 23 месеца – до 01.01.2018 г. Стойността му е 498 556,00 лева.
На присъстващите представители на организации и институции от системата на здравеопазването, социалните дейности, образованието, заетостта, неправителствения сектор и др. бяха презентирани основната цел, специфичните цели, заложените дейности и очакваните резултати.
Ръководителят на проекта Нели Добрева информира, че с изпълнението на договора се надгражда дейността на Домашен социален патронаж гр. Разград, като се разширява обхватът на предоставяните услуги в домашна среда.
Акцентира се на постигнатото, а именно:
За функционирането на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване са подбрани и назначени експерти с различен профил на компетентност: управител; сътрудник, социални дейности; технически организатор; психолог; кинезитерапевт и медицинска сестра.
Подбрани са лицата, които са пряко ангажирани с предоставянето на услугите в домашна среда.
За предоставяне на качествена грижа, одобрените кандидати за работа са преминали въвеждащо обучение и две поддържащи.
Със заповед на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев от 01.06.2016 г. е открит Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж гр. Разград по Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване е обособен в сградата на Домашен социален патронаж гр. Разград, с административен адрес: гр. Разград, ул. „11-ти август“ № 18.
В Центъра се предоставят социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“. За подпомагане и разширяваме възможностите на потребителите за социално включване и за водене на самостоятелен живот, се предоставят и здравни грижи, кинезитерапевтична помощ, психологична помощ, консултиране и подкрепа. По този начин се оформи един комплекс от интегрирани услуги.
Услугите за всеки потребител са съобразно предпочитанията, интересите и възможностите му, и са насочени към удовлетворяване на ежедневните потребности, организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения.
Услугата „Домашен помощник“ се предоставя от 01.06.2016 г. на 80-85 потребители от 15 лица, назначени на срочни трудови договори на 8 часов работен ден. Към момента потребителите са 86, а преминалите са 123 лица.
Услугата „Личен асистент“ се предоставя от 01.08.2016 г. на 40 потребители от 40 лица, назначени на срочни трудови договори на 4-ри часов работен ден. Услугата е предоставяна на 54 лица, в т.ч. и деца.

Услугите предоставяни в семейна среда на възрастни хора, хора с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си е от голямо значение за подобряване на качеството на живота им, поради което през 2018 г. предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ ще продължи с държавно финансиране, чрез бюджета на Министерство на труда и социалната политика.