Предприятия от Лудогорието – „Завет” АД от гр. Завет и разградските „Строймонтаж” ЕАД, „Каримекс” ЕООД и „Разград полиграф” ООД изпълняват проекти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, съобщиха от Областния информационен център.

Те се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност, чрез които да се повиши конкурентоспособността им, и да се понижи енергийната интензивност както на ниво отделна фирма, така и като цяло за икономиката.

Към края на август 2017 г. сключените договори за изпълнение на дейностите са на обща стойност 2 275 980,12 лева, от която безвъзмездната финансова помощ е 1 437 673,56 лева. Собственото участие на бенефициентите е в размер на общо 838 306,56 лева. То представлява от 30 до 40% от общия бюджет на проектите.

Планираните дейности по проектите включват:
• Извършване на обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) от лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Енергийните одити са одобрени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР);
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване, които са с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5%, в сравнение с досега използваните в предприятията;
• Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт по Стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems).

След изпълнението на проектите се очаква в предприятията-бенефициенти да се повиши енергийната ефективност, да бъдат намалени емисиите парникови газове и специфичното потребление на енергия, да намалеят производствените разходи и да се увеличи производителността и конкурентоспособността.