Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година, съобщават от Националната агенция по приходите. Те попълват отделен формуляр, в който фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.
Срокът за подаване на декларациите е 31 март. Неподаването им се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.