Една оферта с ценови параметри по обществената поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“ бе отворена на заседание на петчленна комисия, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Останалите четири фирми, които бяха подали документи за участие в процедурата, не са допуснати до този етап на основание чл. 107 т. 2 б.“а“ от Закона за обществените поръчки: „възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“ – уточни председателят на комисията Мирослава Павлова.

Фирмата, която достигна до този етап – „Стройкомерс ТТ “ЕООД –гр. Търговище – предлага да извърши дейностите по обществената поръчка за 1 979 030 лв. без ДДС (2 374 836 лв. с ДДС). В офертата се предлага цена за разработване на технически инвестиционен проект на стойност 89 880 лв. без ДДС, извършване на СМР – 1 859 150 лв. без ДДС, упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР – 30 000 лв. без ДДС.

Решението за определяне на изпълнителя на обществената поръчка ще бъде публикувано на интернет страницата на Областна администрация в „Профил на купувача“ в законовия срок до 10 дни.