На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015- 2019 г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА ви уведомявам, че в Общински съвет Разград е постъпило СЪОБЩЕНИЕ от Административен съд – Разград за Определение от 24.09.2019 година, постановено от Административен съд – Разград по Адм. д. № 183/2019 г. както следва:
СЪДЪТ СПИРА действието на Чл. 16, ал. 1 от Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Разград, последно изменена и допълнена с Решение № 654 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Разград.