Във връзка с ограничаването на разпространението на COVID-19 със заповед на министъра на здравеопазването, на основание на решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение, от 16.03.2020 г. образователният процес в детските градини и в училищата в страната се преустановява. Напомням, че за осигуряване на непрекъснатост на обучението и на активна комуникация между учители, ученици и родители, министърът на образованието и науката дава указания за преподаване и учене от разстояние, което включва подготовка на материали от учителите, обучение, консултации, самоподготовка, работа по проекти, взаимодействие с родителите, проверка на изготвените от учениците материали.
Изборът на конкретен вариант за работа в електронна среда се прави от училището при съблюдаване на усвоеното от учениците до момента учебно съдържание, ресурсите на училището, наличието на интернет свързаност, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и на дигиталните умения на участниците в процеса на обучение. Учителите дават инструкции, събират от учениците електронни файлове с изпълнени задачи и/или възлагат домашни задачи, като изискват тяхното изпълнение. Наличните ресурси /технологични и професионални/ дават възможност училището да направи избор между електронна платформа, онлайн обучение в реално време и/или друг вид комуникация от разстояние. Учителите осъществяват обучението посреством различни методи. Изборът на конкретни електронни или други материали е отговорност на учителя.
В настоящата ситуация директорите на училищата следва да организират работата на всички служители и работници в училището във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 120 от Кодекса на труда. Приоритетно трябва да координират и да контролират работата на учителите, комуникацията им с учениците и родителите при осигурени условия за достъпност до избрания формат на обучение от участниците в учебния процес, както и да осигурят неговата проследимост и отчетност. В зависимост от вида на училището организацията за преподаване и учене от разстояние се създава за всеки от етапите на образование и включва разпределение на учебното време по класове и по учебни предмети, което не е задължително да следва вече утвърденото седмично и дневно разписание за втория учебен срок. Учениците могат да използват компютър, таблет, телефон, съобразявайки се с правилата за безопасна работа в електронна среда и под контрола на родителите. Учителите, които осъществяват ежедневно поне 5 астрономически часа преподавателска или организационна работа – предварителна подготовка на учителя, преподаване, комуникация с ученици и с родители, проверка на изготвените от учениците материали, не ползват отпуск, като тази дейност следва да се отчита чрез създаден на училищно ниво механизъм.
На училищните сайтове следва своевременно да се оповестява организацията на обучението в електронна среда и възможните информационни канали за родителите. Директорите трябва да създадат условия служителите и работниците да изпълняват своите задължения дистанционно или да бъдат на разположение на административното ръководство за изпълнение на служебните и трудовите си или други възложени от работодателя задължения. Всички служители и работници, които ще изпълняват служебните си задължения дистанционно от домовете си, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в училището колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които ще работят в помещенията на училищната сграда. При невъзможност да извършват работата си от дома служителите и работниците на съответното училище изпълняват служебните и трудовите си задължения в помещенията на училищната сграда при засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване. При желание от тяхна страна същите могат да ползват платен годишен отпуск. Благодарение на мотивацията и професионалната компетентност на педагогическите специалисти, както и на подкрепата на родителите, се надявам, че обучението в електронна среда ще бъде ефективен учебен процес без да се излага на риск здравето на участниците в него.

Ангел Петков
Началник на РУО – Разград