Община Разград обяви конкурс за длъжността директор та Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – Разград, включващ социалните услуги: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1“, „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2“ и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“.

Според публикуваната на сайта на местната управа обява кандидатите трябва да са с висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър в професионалните направления „Психология”,, „Социални дейности”, „Администрация и управление” или „Икономика”. Необходимо условие е наличието на най-малко 5 години опит в областите на социалните дейности или в сходна сфера. Да са дееспособни и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или лишени от правото да заемат определена длъжност.

Сред изискуемите умения и квалификации са – опит в работата с държавни институции; отлично познаване на нормативната база, регламентираща предоставянето на социални услуги и трудовото законодателство; лидерска компетентност; изграждане на отношения; компетентност за работа с потребители; комуникативна компетентност; умения за работа с компютър и програмни продукти – Word, Excel, и др.; управленска компетентност; както и да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността.

Основна цел на длъжността е планиране, управляване, координиране и контролиране на цялостната дейност на Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Разград.

Необходими документи за кандидатстване са заявление до кмета на Община Разград за допускане до конкурс; професионална автобиография; мотивационно писмо; копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия и професионалния опит; копие от документи за допълнителна квалификация /при наличие на такива/; удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване; свидетелство за съдимост /при положение, че такова не може да бъде предоставено по служебен път/; копия на други документи, доказващи допълнителните компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Конкурсът ще се проведе на три етапа – допустимост по документи, решаване на тест и събеседване. За допълнителна информация тел. 084 618 285, главен експерт „Човешки ресурси“ в дирекция „Финансови дейности и местни данъци и такси“ Община Разград и на сайта на Община Разград.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат в стая 402А на Община Разград.