В общините Кубрат, Завет и Лозница са одобрени три проекта по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съобщиха от Областен информационен център Разград.

Общият бюджет на проектите надвишава 640 хиляди лева.
Проектите ще се изпълняват в партньорство между Общините Кубрат, Завет и Лозница, неправителствените организации „Агробизнесцентър-Кубрат” и „Зорница” – Исперих, и центрове за информация и професионално ориентиране и обучение от гр. Русе.
Основната цел на проектите е активиране и интегриране на трудовия пазар на младежи на възраст между 15 и 29 години, които не са в образование или обучение, не са включени в заетост при работодател и не са регистрирани като безработни в Бюрата по труда.
Дейностите включват: идентификация на младежите по специално разработена методика, в резултат на която ще бъдат определени техните нужди и възможности за развитие; провеждане на формални и неформални срещи и фокус групи за информиране на целевите групи; определяне на проблемите и оценка на решенията им; насочване към образование; регистрация в Бюрата по труда; включване в професионално обучение; осигуряване на заетост.
Младежите ще бъдат обучени и ще придобият професионална квалификация „Работник озеленяване” и „Помощник в строителството”. На 82 успешно преминали обученията лица, трите общински управи ще осигурят заетост по придобитите специалности в продължение на 6 месеца. За други общо 10 младежи се предвижда да бъдат върнати в образователната система или регистрирани като активно търсещи работа.
Очаква се проектите да формират у включените младежи трайни трудови навици и професионални умения, мотивация и увереност в собствените сили, които да им послужат за успешна реализация на пазара на труда.