„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, оператор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Разград извършва извънреден ремонт на съоръженията. Съгласно условията, заложени в разрешителното за заустване, дружеството е информирало компетентните органи – Басейнова дирекция „Дунавски район“, РИОСВ – Русе, както и ОД на МВР – Разград за неотложния ремонт на вторичния утаител, започнал на 17 октомври.

Към настоящия момент е премахната пломбата на байпасното савачно устройство. До приключване на ремонтите дейности, във водоприемника река Бели Лом ще се заустват частично пречистени отпадъчни води.

            РИОСВ-Русе ще извърши последващ контрол на работата на пречиствателната станция след приключване на ремонта и възстановяването на нормалния технологичен режим на работа.