Към края на декември 2015 г. населението на област Разград е 117 241 души. Това представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (123.8 хил.души) и пред област Търговище (115.2 хил.души), съобщи Даниела Данаилова, началник на отдел „Статистически изследвания” – Разград. В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 807 души, или 1.5%.

В общия брой на населението жените са повече (51,1%), или на 1 000 мъже се падат 1 045 жени.

Област Разград е една от малкото области в страната, в която преобладава населението в селата. В края на годината в градовете на областта живеят 55 260 души (47.1%), а в селата – 61 981 (52.9%).

Към края на 2015 г. броят на населените места в област Разград е 103, от които шест са градове и 97 села. Най-голямото населено място е гр. Разград с население 31 739 души, или 27.1% от общото население на областта. Най-малкото населено място е с. Кара Михал – само с 51 жители. 78.6% от населените места в област Разград са с население до 999 жители и в тях живее 29.4% от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на лицата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.

Относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.1% (23 590) от населението на областта. В сравнение с 2014 г. този дял нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2005 г. увеличението е с 5.0 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.5%, а на мъжете 16.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към края на декември миналата година децата до 15 години са 13.7% (16 109) от общия брой на населението в областта. Спрямо 2014 г. този дял намалява с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2005 г. – с 2.0 процентни пункта.

Остаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 39.4 години през 2003 г. нараства на 40.2 години през 2006 г. и достига 43.5 години в края на 2015 година, показва още справката на НСИ.